De Katharen

17-05-2021 16:51

Afgelopen weken, hebben we natuurlijk de ontwikkelingen van alles om ons heen, gevolgd maar met gepaste afstand. Dat wil zeggen, we wonen in het paradijs, we hebben een heerlijk huis, we doen eigenlijk bijna alles wat we graag doen. En hebben het dus (nog steeds) een stuk gemakkelijker dan mensen met een baan met kinderen of familieleden in verzorgingstehuizen. Daardoor kunnen we ook wat gemakkelijker bij onze eigen energie blijven.

Ja ik weet het, we zijn bevoorrecht. Nu is het ook wel zo dat daar heel wat aan is voorafgegaan. We zijn hier niet zomaar gekomen.   Je mag ook wel stellen dat we beiden al zoveel stormen hebben doorstaan dat we deze storm nog niet in die heftigheid hoeven mee te maken.

Natuurlijk weten ook wij niet wat de toekomst ons zal brengen, we blijven ons informeren, en doen ook alles om onze trilling hoog te houden. We zitten als het ware wel op de trein die voortdendert richting hogere dimensie.

 

Toch ontkom ik er niet aan om af en toe een blik te werpen in de geschiedenis en dan wel de geschiedenis die gelijkenis vertoont met de huidige tijd. Alle dingen die gebeuren, het net van regels en verboden, wat zo stapje voor stapje om ons heen wordt dichtgetrokken. De volgzaamheid en braafheid van de meeste mensen.

Gisteren werd mijn blik getrokken door mijn boeken over de katharen. Ik heb iets met de Katharen, altijd al gehad, en heb er inmiddels ook veel over gelezen. De boeken van de twee Belgische onderzoekers, Yves Vanbuyten en Willy Vanderzepen. Maar ook de boeken van Bram Moerland.  Het teruglezen van heel veel feiten van die hele periode van onderdrukking vervolging en genocide, raakte me diep.

Maar eerst iets over de Katharen, er bestaan nog steeds mensen die denken dat deze mensen slecht waren, ‘ketter’ is een beladen woord vol afwijzing, en vol negativiteit. Het heeft dezelfde connotatie als  het woord ‘complotdenker’. Niemand wil geassocieerd worden met het woord complotdenker, en ook niet met het woord ketter. Wat is dat voor macht van het woord waarmee je met een streek van een pen of een uitspraak op tv  een hele bevolkingsgroep in een kwaad daglicht kunt stellen.

Ik ga maar niet terug naar de jaren vlak voor de tweede wereldoorlog, waar  iets vergelijkbaars gebeurde. Goed de naam ketter heeft dus eeuwen na dato nog altijd die negatieve connotatie. Een ketter wil niemand zijn, een kathaar echter, dat is iets anders. Katharen waren mensen die een puur oprecht geloof aanhingen, die zich afwendden van de verziekte materialistische machtsstructuur van de katholieke kerk van Rome. Het waren mensen die trachten door oprecht eenvoudig en eerlijk te leven, een beter mens te zijn. De geboden die zij navolgden weken niet eens zoveel af van de 10 geboden zoals wij die kennen.  Het enige verschil was, dat zij er echt streng naar leefden. Er waren natuurlijk een paar significante verschillen tussen de basisbeginselen van het geloof van de katharen en de katholieke kerk.

En ook daarin zie je overeenkomsten met de huidige situatie.

De kerk betoogde dat de mens zondig was geboren door de erfzonde, en zondeval. De katharen zeiden de mens is zichzelf en zijn ware aard vergeten.

De kerk: zei jezus is de zoon van God die boet met zijn lijden aan het kruis voor de zonden van de mensheid. De katharen: Jezus een boodschapper namens god, hij roept de mens op zichzelf te herinneren.

De kerk: Jahweh is dezelfde als de vader van Jezus. De Katharen: De vader van Jezus is een God van Liefde. Jahweh is de heer van het kwaad.

De kerk: middel tot verlossing, geloof en lidmaatschap kerk, geen zelfverlossing. De katharen: keus voor de liefde, zichzelf herinneren, zelfverlossing.

De kerk; Hoogste autoriteit: kerk, paus, bisschop , priester. De katharen, hoogste autoriteit; eigen geweten, God.

Kerk; vrouw, verworpen door de zondeval, Katharen: vrouw; gelijkwaardig aan de man.

Katharen hebben veel overeenkomsten met wat men noemt de gnostici. De Kerk streed dus vooral tegen de gnosis. Tijdens het concilie van Nicea, werden een aantal zaken die eerder nog ruimte voor andere opvattingen liet, vastgelegd als de enige ware leer en onbetwistbaar. Er was maar één God en  één leer, en   één vertegenwoordiger en intermediair  van God namelijk de kerk als afgezant daarvan dus de paus en de bisschoppen en priesters. De kerk van Rome werd de behoeder van die ene zaligmakende waarheid. En daarmee begon het buitensluiten van andersdenkenden. Het begrip ketterij is alleen zinvol tegenover een veronderstelde absolute waarheid. Dus na deze vastgelegde opvattingen  van Irenaeus die daarin werd gesteund door de Romeinse keizer Constantijn  begon het. Deze drong aan op het concilie van Nicea.  Daar begon het verbond tussen kerk en staat, wat tot op heden nog altijd bestaat, zij het in de coulissen.

Sindsdien   werd iedereen die niet in de absolute waarheid  van de kerk geloofde een ketter. En dan met name de gnostici. Daar werd zeer heftig tegen opgetreden, dat omdat de denkwijze van de gnosis, populair was.,

 

Daar begon  de ‘oorlog’ tegen de andersdenkenden, men trachtte hen  over  te halen terug te keren naar de ‘moederkerk’, wat de meeste gnostici (katharen) niet deden. Vergelijk het met de gekochte popsterren, acteurs, zangers, die zich laten gebruiken  (Youp van t Hek en nog vele anderen) door de eveneens omgekochte journalisten en  media van  nu om  iedereen die anders denkt,  zwart te maken en de anderen ervan te overtuigen dat degenen die anders durven denken, zelf durven denken. Niet deugen, gek zijn, etc etc.

Toen had men nog geen media en deed men dat  via prediking van de Dominicanen om het ‘zelf-denken’ op te geven en gewoon naar ‘het gezag’ te luisteren. In het begin ging dat nog met een zekere openheid en vrijheid en gemoedelijk. Dat gold zowel bij de katharen als nu. Het gemoedelijke verdween stukje bij beetje toen ze geen succes hadden. Het gemoedelijke is ook nu aan het verdwijnen. De houders van de ‘enige echte’ waarheid, dulden geen tegenspraak. En worden steeds grimmiger in hun acties tegen deze mensen.

 

Toen de kerkleiders en het gezag van Rome nauwelijks mensen wist terug te halen naar de kerk, integendeel steeds meer mensen sloten zich aan bij de katharen, werden de maatregelen strenger en heviger. Eerst kwamen allerlei wetten, die voor de gewone burger golden, en die enorme inperkingen inhielden voor de burgers. Hoe herkenbaar.

De kerk probeerde ook wel om hun imago te verbeteren want de katharen hadden natuurlijk echt een punt. De kerk was verloederd. Dus in de elfde en twaalfde eeuw probeerden abten en pausen de verloedering  tegen te gaan. Onwaardige priesters moest het werken onmogelijk gemaakt worden. Verkoop van priesterambten (simonie) en het priesterhuwelijk werden verboden. Ook vochten de pausen met keizers en koningen over het benoemingsrecht van kerkelijke leiders. Nieuwe kloosterordes als de Cisterciënzers of Dominicanen stelden strengere eisen aan hun leden.

Aan gewone mensen legde de kerk nieuwe eisen op rond de kinderdoop, huwelijkswetgeving en biecht. Andersdenkenden voelden de harde hand – wie zich niet bekeren wilde moest maar voelen- desnoods op de brandstapel. Het vierde Lateraanse concilie van 1215 zou een hoogtepunt vormen in de pogingen om de rijen gesloten, de leer zuiver en de gelovigen in het gelid te krijgen.

Toch lukte het niet om de opkomende afvalligheid helemaal de wind uit de zeilen te nemen. Vanaf het jaar 1000 zouden  de zogenaamde ketterijen de kop op steken,( je zou kunnen zeggen dat dat ook complotdenkers waren die zagen dat er van alles niet klopte)  waaronder vanaf 1163 de Katharen. Zelf noemden deze zich ‘goede mensen’ of ‘ware christenen’, de naam ‘Katharen’ was Grieks voor ‘zuiveren’. Deze nieuwe ketters zouden de sacramenten afwijzen, veel kritiek op de kerk hebben en verschrikkelijke dingen leren, dat werd over hen gezegd, bij gebrek aan media zoals wij die kennen werd dat gepredikt van de kansels.    En omdat de burgers weinig mogelijkheden hadden om te onderzoeken of al deze beweringen wel klopten, namen ze al snel aan dat het inderdaad slechte mensen waren.  Dus nam de vijandigheid jegens hen snel toe.

 

Vergelijk het met nu, eerst de vijandigheid die werd en wordt aangepraat op tv, in kranten, op social media,  jegens mensen die de maatregelen niet serieus nemen, geen mondkapje willen dragen, de afstand niet respecteren. Berichten delen waarin artsen vertellen hoe het werkelijk zit met virus en vaccin. Die daarop overal worden geboycot, het spreekrecht ontnomen – websites die uit de lucht worden gehaald, mensen op FB en Linked-in die in de ban worden gedaan, accounts verwijderd, enzovoort. Artsen die hun beroep niet meer mogen uitoefenen omdat ze vertellen dat het allemaal op leugens is gebaseerd. Medicijnen die werken die niet mogen worden gegeven. Etc etc. Nu draait het eropuit dat degenen die het vaccin weigeren zullen worden weggezet als vijanden van het volk. Degenen die anderen in gevaar brengen door hun halsstarrigheid. En net als toen gelooft het onwetende onbewuste volk wat hen wordt verteld. En langzaam aan worden de maatregelen steeds strenger. Ook toen ging dat zo. Wat dat aangaat zijn de machten achter de schermen helemaal niet creatief. Hun eeuwenoude methoden opgeleukt met wat technologie worden steeds opnieuw toegepast.

 

Rond de katharen werden verhalen verzonnen die als waarheid werden rondgestrooid en de simpele mens van die tijd, ongeletterd, niet in staat om te lezen en te schrijven geloofde deze verhalen. Zij waren afhankelijk van degenen die  wel konden lezen en schrijven, en dat waren degenen die de kloosterscholen hadden bezocht. Dus degenen die ontwikkeld waren volgens de leer  en opvattingen van de kerk.

Volgens de invloedrijke abt Bernardus van Clairvaux zouden Katharen zich door demonen laten inspireren; hun angst voor huwelijk, vlees en onreinheid vond hij bedenkelijk, want had de Goede God al die dingen niet aan de mens gegeven? De Duitse abdis Hildegard van Bingen riep op de Katharen uit de kerk te verwijderen. In het Rijnland, Reims en in Vlaanderen slaagde de kerk erin ketters onschadelijk te maken, maar in Occitanië lukte dat niet. De vervolging, eerst nog vrij zachtzinnig, escaleerde: na de moord op de pauselijke afgezant in 1208 kregen de Katharen de wacht aangezegd en verdwenen ze uit de geschiedenis, al zou het nog zeker honderd jaar duren voor de laatste priesters (perfecti) in de verre achterlanden van zuidelijk Frankrijk onschadelijk waren gemaakt. Tot zover het historische verhaal.

In werkelijkheid is de moord op de pauselijke afgezant gepleegd nadat deze de graaf van Toulouse heel diep  had beledigd. Maar er is geen bewijs geleverd dat de moord is gepleegd door de graaf of zijn mensen. Het  werd gebruikt als een excuus om de oorlog met alle middelen tegen de katharen te openen.

Ik ga u niet alles vertellen wat u zelf in de boeiende boeken kunt lezen. Maar ik haal deze stukken aan om de vergelijking met de hedendaagse tactieken te laten zien. Er zijn hele vreemde dingen gaande, het woord discriminatie heeft een zeer beladen klank gekregen. Het wordt voor van alles en nog wat uit de kast gehaald, maar alleen als het past in de kraam van de machthebbers.

Andersdenkenden  of mensen die  niet  het door de machthebbers opgedrongen linkse ‘geloof’ aanhangen mag je echter beledigen discrimineren, en dat wordt in de media aangewakkerd ( zie Jinek)  Youp van het Hek krijgt veel bijval met zijn conference waarin hij het woord Wappies lanceert. Wappies voor mensen die zelf durven denken en dat openlijk durven doen. Mensen gebruiken het woord complotdenker tegen iedereen die het niet met het huidige beleid eens is. Ook mensen die ik ken,  inmiddels vind ik het een geuzennaam, maar eigenlijk is het uitermate beledigend. Ik kan alles wat ik heb onderzocht aantonen, met bewijsmateriaal.  Dat geldt voor de meeste complotdenkers. De mensen die alles volgzaam opvolgen vinden het waarschijnlijk ook geen compliment om ‘domme schapen’ genoemd te worden. Ik bedien me dan ook niet van zulke scheldnamen.

Het niveau van innerlijke beschaving toont zich nu meer dan ooit. Beschaving is bij veel mensen slechts een laagje vernis over een heel lelijke veroordelende maar vooral bange binnenkant. Mensen die echt beschaafd zijn, zijn dat van binnen en van buiten. Die schelden niet en discrimineren niet. Wegen hun woorden af, denken na voor ze iets afwijzen of beweren.

Want de macht van de angst, is de macht van de duisternis. (Nag Hammadi geschriften IIIs)

 

In die zin is er ook weer een treffende gelijkenis met de tijd van de katharen. Zij werden vervolgd, gemarteld, op een afschuwelijke manier behandeld. Zij bleven altijd trouw aan hun innerlijke gids en hun beloftes. Zij verraadden niemand, beledigden niemand, zwoeren geen meineden, en waren zelfs eerlijk tegen hun inquisiteurs. Hun niveau van innerlijke beschaving tref je nu aan bij veel Wappies en complotdenkers. En dat is iets om trots op te zijn.

 

De geboden of beloftes van een kathaar waren de volgende:

 • Geen doodslag of moord en zelfs geen goedkeuring daarvan.
 • Geen overspel of bezoedeling
 • Geen diefstal of oneerlijkheid
 • Geen leugens of valse getuigenissen
 • Geen eden zweren
 • Geen godslasteringen, geen vervloekingen
 • Het onderhouden bewaken en bezitten van alle geboden der levenswet en het mijden van zonden

Deze regels werden streng gehanteerd, omdat men zichzelf beschouwde als de ware christenen en ‘ledematen’ van Christus.

Uiteindelijk leidde het beleid van de RK kerk, ertoe dat bijna alle katharen verbrand waren op brandstapels. Ook in de buurt waar ik woon, de Lot et Garonne zijn er velen verbrand. Degenen die niet bestand waren tegen de folteringen bekeerden zich soms in naam, hoewel dat er weinig waren.

En toen de belegering van Montsegur op zijn einde liep er verbleven daar nog  zo’n 200 mensen, waarvan een deel parfaits waren en een deel faitdits en croyants. Honger, gebrek aan water en steeds heviger aanvallen met katapulten met stenen,  brachten de katharen die zich niet meer in staat voelden om het vol te houden, tot overgave.

 

Ze bedongen dat de faitdits  en croyants en croyantes ongehinderd de berg af konden, en  de parfaits zouden zich daarna overgeven. De parfaits deelden hun bezittingen uit aan degenen die hen verdedigd hadden. Want ze wisten wat er ging komen. Toch waren er ook nog 20 mensen die zich nog tot parfait lieten wijden. Die hadden kunnen ontkomen  aan de brandstapel  maar verkozen dat niet.

Toen de parfaits zich overgaven, konden ze nog steeds kiezen om hun kathaarse overtuiging af te zweren dat deden ze echter niet. Ze liepen zingend de berg af, en werden beneden gekomen direct op de daar opgestelde brandstapels gezet en verbrand. De weiden waar de brandstapels stonden zijn er nog en de bordjes geven aan waar het was.

Het zag er naar uit dat de  macht van de angst had gewonnen van de leer van de vrijheid. Maar was dat wel zo? In het koninkrijk waar de katharen in geloofden gelden andere regels:

 • Wie zijn angst overwint is vrij.
 • Wie vrij is, is onoverwinnelijk
 • We die angst voor de brandstapel overwint is sterker dan wie een burcht inneemt.

En omdat ik zoveel paralellen zie met de huidige toestand. Voel ik dat wij de wijsheid van de katharen zeer ter harte mogen nemen.

Als wij onze angst overwinnen  ( voor wat dan ook ) zijn we vrij, als we vrij zijn, zijn we onoverwinnelijk.

Want angst is de macht van de duisternis…

reacties  0 reacties reageren

Balans is het toverwoord

15-05-2021 15:21

Afgelopen dagen hadden we weer boeiende gesprekken met elkaar, met vrienden, soms heel heftig, pijnlijk, confronterend.  Maar het biedt mij altijd nieuwe inzichten. Inzichten in hoe mensen denken en doen, hoe hun integriteit in elkaar zit en waar ze door gemotiveerd worden. En daar zitten nogal wat verschillen in. Dat kun je natuurlijk ook dagelijks waarnemen op sociale media en op de mainstream media. We maken daarbij vaak de denkfout te denken dat iedereen is zoals wij. Dat iedereen hetzelfde voelt bij het zien van de ellende die over mensen wordt uitgestort, dat iedereen dezelfde verontwaardiging voelt en hetzelfde gevoel van dreiging.

 

De verschillende uitingen

Je denkt dat iedereen zich net zo voelt als jij en dan is het een behoorlijke schok om te zien en horen dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. Er zijn mensen die zich deze hele periode hebben laten leiden door hun angsten. Anderen laten zich leiden door boosheid en verzet. Weer anderen door negeren, als ik er niet naar kijk is het er niet. Nog anderen door zich vooral op het ‘hoger’ het ‘niet aardse’ te richten, wat een andere vorm van wegkijken kan zijn. Vaak zijn de gevoelens, gericht op één kant van het spectrum; ofwel op alle aardse zaken, dat wat je op tv-krant en sociale media ziet. Of op de andere kant, de liefde, het hogere, het negeren van het aardse, het spirituele. Maar weinig mensen zijn in staat om beide polen van dezelfde situatie tegelijk toe te laten. En hier komt het toverwoord. Het is een moeilijke opgave om de balans te vinden tussen die twee. Maar het is een opgave die we aan dienen te gaan. Waarom?

 

Wat motiveert mensen?

Er zijn veel mensen -en zelfs veel meer dan ik had verwacht- die zich laten leiden door emoties en dan vooral angsten. Angst voor virussen, angst voor anderen, angst om besmet te worden, angst om ziek te worden, en de onderliggende hiervoor is angst om dood te gaan. Nu kan ik me dat voorstellen voor mensen die denken: je leeft maar één keer. Of dit leven is het enige wat je hebt, als het afgelopen is, is het voorbij. Als je in deze illusie en het ons jarenlang op de mouw gespelde verhaal gelooft dat alles is afgelopen als je dood bent, dan kan de dood heel afschrikwekkend zijn. Dan wil je er alles aan doen om nog een tijdje verder te kunnen leven. Nu ja verder te kunnen bestaan, want in angst leven voor de dood, is de enige afdoende manier om niet meer te ‘leven’, je bestaat dan nog wel, maar als je overal bang voor bent, leef je niet.

 

Boosheid en ‘Ik en de Ander’

Ik zie een groep anderen zich dan nu al geruime tijd boos maken, verontwaardigd zijn en zich heel druk maken over wat er allemaal gebeurt en wat ons wordt aangedaan. Zij zijn boos en dat kunnen we elke dag horen. Meestal gaat hun woede over het feit dat hen zoveel is afgepakt. Alle leuke dingen in hun leven zijn verboden. Vakanties, uitstapjes, carnaval vieren, etentjes etc. Bij anderen gaat de boosheid ook over het leed wat wordt uitgestort over kinderen, die mondkapjes moeten dragen, over bejaarden die geïsoleerd zijn, over de vaccins die niet deugen etc. Weer anderen maken zijn boos om degenen die zich verzetten tegen de maatregelen en proberen dat beleid te keren. Door jullie schuld zitten we nog veel langer in deze shit, is hun argument. Zij zijn ook degenen die zo boos zijn dat ze bereid zijn om hun buren of anderen te verraden bij de politie als ze ontdekken dat die mensen bv een feestje hebben.

 

Boos of niet boos, waarom?

 Je mag het niet zeggen, maar ik doe het toch. Waarom zouden deze mensen hier nu zijn? Wat komen die in deze tijd op de aarde doen? Mijn intuïtie laat me weten dat een deel van deze mensen al eerder een dergelijke ‘rol’ speelden, ook toen  waren ze bang en boos en verraadden ze mensen. Sommigen deden dat in een van de vele oorlogen, die de wereld in zijn greep hield, anderen deden dat in de middeleeuwen toen er een grote oorlog gaande was tegen mensen met spirituele opvattingen die door de Kerk niet werden getolereerd. Deze mensen kom je nu vooral tegen in de streek waar dat plaatsgreep. Je komt ze tegen in de hoedanigheid waarin ze zich herinneren dat ze kathaar waren, of inquisiteur. Zij mogen het nog eens proberen. Iedereen wordt nu voor dergelijke heftige uitdagingen gesteld, die te maken hebben met vorige levens die dermate belangrijk zijn geweest, dat die nu in dit leven geheeld moeten worden wil de persoon (de ziel) zich verder kunnen ontwikkelen. Heb je op die manier leed en schuld meegebracht uit eerdere levens, dan is deze tijd bij uitstek geschikt om alles terug in balans te brengen.

 

Helen van oud karma..

Die helende rol geldt voor beide zijden. De boze mensen zijn waarschijnlijk nog steeds boos uit het leven waarin ze vervolgd werden, vals beschuldigd, verraden, en nu heeft het collectief onbewuste en bewuste, ervoor gezorgd dat we allemaal in een vergelijkbare situatie terecht zijn gekomen als toen. Waarom? Om deze oude wonden en schulden te helen, om de situatie te leren zien voor wat het is. Om de ander te zien voor wat hij of zij is: een mens die zich laat misleiden, zoals ook jou ooit overkwam, of een mens die niet beseft wat hij doet…of een mens die ervoor heeft gekozen deze rol te spelen om jou te helpen je karma op te lossen. Alles mogelijk.  Voor slachtoffers is de opdracht om de anderen te vergeven, en ook zichzelf, en om het dan los te laten en terug te geven aan het AL. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, vergeven, dat kan ik niet. Vergeven kan wel, want dat doe je voor jezelf, om je te kunnen ontwikkelen. Vergeven heeft vrij weinig met de ander van doen, veel meer met jezelf.

De daders van toen, zijn nu misschien weer ‘daders’ zij kozen die rol om het dit keer anders, beter te doen. Dat zie je gebeuren wanneer je mensen nadat ze een tijdje op een dwaalweg te hebben vertoefd, plots wakker worden en hun koers veranderen. Artsen die opstaan, die na maanden volgzaamheid plots hun visie en aanpak veranderen. Of politiemensen die plots hun hart laten spreken en zich humaan opstellen en soms zelfs besluiten hun baan op te geven. Deze mensen ontwikkelen zich, door deze situatie die hen nu helpt om datgene wat nog altijd om hen heen gewikkeld zat te ont-wikkelen, terug in balans te brengen.

 

Ontwikkelen en perfect zijn

Let op dat woord, want ik weet dat er veel spirituelen zijn die zeggen, je bent en kent alles al, je bent al perfect, je hoeft niets te doen alles is goed zoals het is. Dat is waar en niet waar tegelijk. Je hoeft inderdaad niet alles opnieuw uit te vinden en te leren, het meeste weet en wist je al, het enige is dat je er niet bij kunt. Je zult eerst jezelf moet ont (los) wikkelen van de lagen onwetendheid en valse overtuigingen die in vele levens over jouw weten en wezen gewikkeld zijn. Dat is het werk wat je hier komt doen. Door dat ont-wikkelen kom je al die lagen tegen, die levens waarin je tegen de natuurwetten in handelde. Loog, bedroog, verraadde, vermoordde etc etc. De creator of God, of de bron, oordeelt niet, en al zeker niet persoonlijk over jou.

 

De natuurwetten

Er zijn ooit bij de aanvang van de creatie, door de bron, ook door ons als deeltje van de bron, toen we nog niet in-gewikkeld waren, wetten opgesteld die gelden voor alles en iedereen en overal. Die wetten hebben we voor onszelf opgesteld en met die wetten beoordelen we onszelf. Niemand anders, er is geen tribunaal, als je aan de ‘andere’ kant komt. Jij kijkt met hulp en steun van jouw lichtteam (engelen, gidsen) naar jouw leven terug en jij bent degene die beoordeelt en bepaalt hoe jij dat zelf terug in evenwicht gaat brengen. Niemand anders. Jij bent je eigen rechter. En ongeweten door de meesten, is iedereen, als hij een keer aan de andere kant is, streng voor zichzelf. Iedereen.

 

De wet van oorzaak en gevolg, de wet van Karma

Deze wetten zijn zo eenvoudig, maar ook zo bindend. Zoals de wet van causaliteit: oorzaak en gevolg.  Alles wat je uitstuurt in het universum, of dat nu daden zijn of woorden of gedachten of wensen of vervloekingen. Alles, echt elk kleinste detail, komt terug bij jou. Jij bent degene die het opnieuw in balans moet brengen. Niemand anders kan in balans brengen wat jij uit balans bracht, tenzij iemand dat op zich neemt bijvoorbeeld als het meest bewuste lid van een familie. De ‘karma- oplosser’.   Zolang je een bepaald issue niet in balans hebt gebracht kun je niet verder. Sommige issues zijn zo belangrijk dat ze een enorme blokkade vormen, in je leven, net zo lang tot je het inziet en gaat doen wat je van plan was.

 

Blokkades en saboteurs

Blokkades kunnen zich manifesteren als tegenslagen, als ziektes, als ongevallen, als voortdurend tekorten aan van alles en aan gebrek aan succes. Wanneer je je wat verder hebt ont-wikkeld zie je dat alles met jou communiceert om je te helpen. Alle blokkades en saboteurs, zijn richting aanwijzers. Het zijn allemaal tekenen die je willen wakker maken en je laten zien: neem die andere weg, doe dit niet, kies iets anders. Om je zover te brengen dat je gaat doen wat je je had voorgenomen, toen je nog kon zien wat je terug in balans moest brengen, worden geen middelen geschuwd. Door jouw ziel, jouw hoger zelf, wel te verstaan. Dat is degene die het je lastig en moeilijk maakt. Niemand anders doet dat, je bent slachtoffer van niemand, ook al denk je vaak van wel. Alleen van jezelf, van je eigen daden, in dit of eerdere levens. Je zult ook merken, althans degenen die al op allerlei plaatsen en momenten hebben ervaren dat het in balans brengen van situaties je heel veel brengt. Het biedt rust, vrede in jezelf, vrede met je omgeving, en je merkt dat je plots een ander perspectief hebt op de situaties die je eerst zoveel boosheid bezorgde. Of op moeilijkheden, of mensen om je heen. Het dingen in balans brengen verandert alles. Het ont-wikkelt je. En je voelt dan ook letterlijk hoe je verandert terwijl je deze dingen doet. Hoe je niet langer op dezelfde manier naar een situatie kijkt die bijvoorbeeld een jaar geleden begon. Je krijgt een helderder blik, je ziet het klaarder, je krijgt inzicht. Ont-wikkelen is ook ontsluieren. Je neemt sluiers weg die voor je ogen zaten.

 

Balans is de kern.. de oplossing

Balans is dus het toverwoord, het is letterlijk zo, je kunt een ladder niet beklimmen als je uit balans bent, als je halverwege wiebelt moet je eerst stilstaan om je balans te hervinden, pas dan kun je hoger gaan.
Iedereen die ‘vast’ zit in een emotie, of het nu angst is of boosheid of onverschilligheid ‘wegkijken’ of …. Is niet in balans. Balans is het juiste midden tussen twee uitersten. En dat juiste midden is elke keer nodig om je verder te ont-wikkelen. Bij elke tree die je hoger klimt laat je wat van de ingewikkeldheden achter. Via je balans. En we kennen allemaal dat gevoel van balans, dat zijn van die -altijd weer voorbijgaande- momenten dat je je hemels voelt, heerlijk, ontspannen, tevreden, blij. Dat duurt dan tot de volgende wiebel die je uit balans brengt…waardoor je je weer verder kunt ont-wikkelen.

 

Je eigen graadmeter

Eigenlijk is het een geweldige graadmeter voor jezelf (en anderen) Ben je anders gaan kijken en denken over wat er nu in de wereld gebeurt, dan  mei twee jaar geleden? Of ervaar je nog steeds dezelfde boosheid, nu misschien wel op andere dingen, eerst om het virus, toen om de beperkende maatregelen en nu om het vaccin, maar boosheid blijft boosheid. Of heb je je ont-wikkeld en kijk je nu met andere ogen naar dezelfde situatie?

Oké zie ik je nu denken, ik wil me best ont-wikkelen, ik wil best van de beperkende ingewikkelde lagen af, maar hoe doe ik dat? En misschien denk je wel dat je dan je boosheid moet omzetten in daden. Dat je actief moet worden om bv degene die dit op hun geweten hebben, eens aan te pakken. Misschien met het schrijven van boze brieven of noem maar iets op. Nee dat is het dus niet, waarmee ik geen oordeel vel over diegenen die vaak op fantastische wijze actief zijn om mensen wakker te maken. Voor te lichten, om waarheden op te sporen. Dat is allemaal heel goed, het kan voor sommigen hun opdracht zijn, en dan zie je deze mensen zich ook ont-wikkelen. Dan zie je hen ook veranderen in houding, en manier van doen.

 

Waar en Hoe?

Voor sommigen is dat de weg maar voor velen is het toch niet altijd datgene wat jou ont-wikkelt. Het ont-wikkelen van jezelf doe je dus door de balans te herstellen in situaties die op jouw deurmat, op jouw stoep liggen. Daarvoor hoef je niet naar Den Haag, Ukraine of Washington DC. Die dingen die jij uit balans hebt gebracht liggen altijd voor je eigen deur. Die zijn altijd binnen handbereik. Kijk maar eens om je heen, met wie in je naaste omgeving heb je moeite? Wie maakt dat je ontploft van ergernis en woede? Welke situatie bezorgt je jeuk? Hartzeer, slapeloze nachten, wat voor zaak blijft maar terugkomen, in je dromen, je nachtmerries of je dagelijkse (ongewenste) gedachten. Al dit soort ‘tekenen’ wijzen erop dat je de situatie die jij ooit uit balans bracht nu vlak voor je neus hebt liggen. En vergeet niet, het hoeft niets met je huidig leven te maken te hebben. Soms verschijnt er plots iemand in je leven, die je nog niet kende, en die in je buurt blijft, en die ‘iets’ met je doet. Hij ergert je, je wil het liefst een blokje om als je haar tegenkomt. O nee; je wil hem zeker niet op je feestje. O mijn hemel doet zij ook mee met die cursus. Iets in jou wil eigenlijk voortdurend wegrennen. Want dat is het patroon geweest, je rende al eerder weg en je lichaam en geest herinneren zich dat. Maar al deze signalen zijn aanwijzingen. Richtingaanwijzers om het uit te gaan zoeken, in jezelf, waarom irriteert die man me zo? Waarom wil ik liefst dat die buurman ver weg verhuist in plaats van precies naast mij te komen wonen. Waarom moet dat, denk je dan. Ik wil dit niet. Eigenlijk zijn al deze gevoelens ‘goud’ waard, als je durft te gaan delven in de richting waar ze heen wijzen. Naar jouw gevoel, zoek uit waarom je je zo voelt, waarom deze persoon je zo confronteert. Waarom krijg je de kriebels van deze vrouw of man?

Ga er maar van uit dat je bijzondere dingen zult ontdekken als je de bordjes volgt. Als je luistert naar je lichaam.

En ja ik weet het sommigen van jullie hebben net ontdekt dat het juist zo goed is om wel te doen wat je lichaam wil, wegrennen, je afsluiten. Wel soms is dat ook zo, maar ik zou dat pas doen, als ik vanbinnen bij mezelf echt heb onderzocht waarom? Want een ding beloof ik je. Deze dingen die iedereen nu op zijn weg krijgt zijn moeilijk, heel moeilijk, waarom denk je dat we er steeds van wegrenden? Dus het zijn waarschijnlijk de moeilijkste stukken uit al je levens. Maar omdat dit die bijzondere tijd is, waarin we mee transformeren met de aarde, moet je zorgen dat je zo ‘licht’ mogelijk bent. Licht van gewicht en licht van uitstraling, anders kun je niet mee. En je wil deze opdracht toch niet weer voor je uitschuiven en deze fantastische kans missen, je wordt er niet voor gestraft als je er weer voor wegloopt, alleen door jezelf.

Maar het is wel een van de belangrijkste uitdagingen van deze periode, voor ieder van ons.

 

Veel succes….

Mei 2021

reacties  0 reacties reageren

Een Lotus in een zee van vuur

10-05-2021 15:27

Het zijn spannende en moeilijke tijden. Ik zag gisteren en vandaag de gebeurtenissen in Den Haag en Amsterdam. Ik zie hoe de overheid met twee en waarschijnlijk nog wel meer maten meet. Ik zag het ongebreidelde geweld waarmee op ongewapende vreedzame mensen werd ingeslagen. Ik moest terugdenken aan vergelijkbare toestanden in China jaren geleden (1989) Toen waren het studenten die demonstreerden voor meer vrijheid. En toen was daar die indrukwekkende foto van die ene student die moedig en onvervaard voor een tank bleef staan. Ja een tank want de Chinese overheid is een graadje (hoewel veel meer dan een graadje is het ook niet meer) erger dan de Nederlandse. Daar greep op 4 juni na maanden van protest de overheid in door het leger erop af te sturen. Resultaat tussen de 100 en 1000 doden. Vooral studenten. Daarna is de dictatoriale staat hersteld en sindsdien is het er zeker niet op verbeterd. Vrijheid van mening is er niet, alles is staatsbezit, niemand bezit iets en je mag er pas gebruik van maken als je braaf en volgzaam bent. Een vriendin woont in Shanghai dus ik heb informatie uit de eerste hand.

 

Daarna moest ik denken aan een oorlog die de ouderen onder ons zich ook allemaal herinneren: de Vietnamoorlog, een ongelofelijk vies spel werd daar gespeeld. Maar dat is niet het belangrijkste, het is wel de rode draad in elke herinnering die naar deze dingen verwijst. Een rode draad, van bloed. Van slachtoffers van geweld.

 

Wonend in het bovenste puntje van de Lot et Garonne, wonen we niet ver van het prachtige complex wat is gesticht door Thich Nath Hanh een van de monniken die actief deelnam aan de Vietnamdemonstraties in zijn eigen land, in deze ook weer verschrikkelijke oorlog die ontzettend veel onschuldige slachtoffers eiste. Deze man zette zich ook in om te onderhandelen voor vrede. En hij koos ervoor om slachtoffers te gaan helpen, midden in bombardementen en andere verschrikkingen.  Als dank werd hij uit Vietnam verbannen.  Thay zoals degenen die hem kennen hem noemen, kwam met zijn medemonniken in een groot dilemma toen de oorlog uitbrak en het land in chaos verkeerde.

 

Wat doe je dan als monnik, mediteren voor vrede in het vredige klooster? of je in de wereld begeven en goed doen waar je maar kunt? Dit is in mijn ogen een dilemma wat nog steeds voor veel mensen geldt. Waar kies je voor? Op je bankje liefde sturen of daadwerkelijk liefde gaan uitdelen op de plaats waar mensen het nodig hebben. Liefde in de vorm van voedsel, knuffels, contact, gesprekken, goede raad en hulp in de vorm van goederen.

 

De keuze van Thay

Thich Nath Hanh was een van de eersten die koos voor deze laatste optie, naast dat hij natuurlijk altijd bleef mediteren. Hij deed beiden. Hij was daarmee de grondlegger van de geëngageerde boeddhistische beweging; een naam die hij vermeldt in zijn boek ‘Vietnam’. De beweging heette ‘een Lotus in een zee van vuur’. Sindsdien heeft hij zijn leven toegewijd aan de innerlijke transformatie van het individu en de gemeenschap.

 

Zijn reizen door Europa en de verenigde staten, met als doel vrede en een eind maken aan de gewelddadigheden in Vietnam, waren een reden voor dr Martin Luther King, om hem voor te dragen voor de Nobelprijs. Natuurlijk kreeg hij die niet, want die gaat zoals we weten zelden naar echte vredesstichters. Als gevolg van deze inspanningen werd hij uit Vietnam verbannen voor de volgende 39 jaar. Daarop stichtte hij in ZW Frankrijk Village des Prunaux, ofwel Plum Village. Het is een centrum waar altijd zo’n 200 tot 300 monniken vanuit de hele wereld permanent wonen en werken, en er komen per jaar zo’n 10.000 bezoekers naar deze prachtige plaats van stilte meditatie, educatie en mindfulness.

 

De afgelopen jaren hebben zo’n 100.000 mensen zijn ethische manifest ondertekend en daarmee toegezegd op deze manier te zullen leven.

Deze bijzondere man heeft ook veel geschreven en een van zijn boeken sloeg ik vanmorgen open en ik las een prachtig stuk wat van toepassing is op het hier en nu.

 

Omarm je woede

Hij schrijft in zijn boek ‘omarm je woede’ een stuk over de politie.

Het beeld van een politieagent als iemand die vol vooroordeel, geweld en angst zit is geen positief beeld. Veel mensen zien momenteel de politie als hun vijand. De meesten van ons wachten tot een oorlog is uitgebroken alvorens iets te ondernemen om die te stoppen. Velen van ons beseffen niet dat de wortels van oorlog overal zijn, ook in onze eigen manier van denken en leven. We zijn niet in staat de oorlog al te zien, hoewel die al latent aanwezig is. We richten onze aandacht pas op de oorlog als die is uitgebroken en de mensen erover spreken. Dan voelen we ons overweldigd door de intensiteit van de oorlog. We voelen ons hulpeloos. We kiezen partij en hebben het gevoel dat de ene partij het recht en het gelijk aan haar kant heeft en de andere partij fout is. We veroordelen een van beide partijen, maar hebben verder niets in huis om bij te dragen tot het stoppen van de vernietigingen die de oorlog aanricht.

Als ware dharma- beoefenaar dien je de praktijk van het diep in de situatie schouwen te beoefenen om de oorlog te herkennen en te stoppen voordat die uitbreekt. Met jouw inzichten en bewustzijn kun je andere mensen helpen wakker te worden en hetzelfde bewustzijn te ontwikkelen. Samen kunnen jullie dan verhinderen dat de oorlog uitbreekt.

De Navo landen dachten (en denken) dat geweld, het bombarderen van Belgrado, (en nog veel andere landen, Irak, Syrie etc) de enige oplossing is om een einde te maken aan een conflict wat daar bestaat in hun ogen. Ze waren ervan overtuigd dat er geen andere manier was. Ze waren en zijn niet in staat om de wortels van de oorlog te zien en daar adequaat op te reageren. Die wortels waren al aanwezig lang voordat het tot een oorlog kwam. Ze zagen die niet omdat hun vermogen tot diep schouwen, tot meditatie zeer beperkt is.

Geweld kan nooit tot vrede en begrip leiden.  Alleen door diep in een situatie te schouwen kunnen we de wortels van geweld herkennen en begrijpen en zo tot vrede komen.

 

Wat kun jij doen?

Als je een geoefend meditatiebeoefenaar bent heb je misschien een dieper inzicht dan anderen en bedenk je misschien betere manieren om een eind te maken aan rassenhaat en aan polarisatie. Dan kun je beginnen met jezelf en je inzichten delen met anderen, en vooral een voorbeeld zijn. Liefde uitdragen, niet verdelen, niet polariseren, niet veroordelen. Je kunt iemand anders niet veroordelen als je niet in die persoon zijn schoenen hebt gelopen. Jij kunt het broodnodige verschil maken.

 

Mei 2021

reacties  0 reacties reageren

Deel 5 Eindtijd

05-05-2021 15:59

Deel 5 Eindtijd..

 

We gaan verder met het interview, en het gaat over dingen die ons allemaal aangaan. Zeker nu, nu er zoveel beerputten opengaan.

Vragensteller: Je noemde Alcyone, ( een van de pleiaden planeten)dat is boeiend er is namelijk een astronomische kaart  van deze op de Hooverdam. Er is daar ook een kompas, ingelijst in de sterrenbeelden.

HH: inderdaad. Net als in de Hollywood producties. We VERBERGEN de WAARHEID vlak voor je gezicht in de volle openbaarheid.  Wat aan de mensheid is aangeboden als science fiction is in feite science fact ( feit)

 

Vragensteller: wat betekenen de gevleugelde beelden die staan bij het begin van de dam, zij zijn  gemaakt in opdracht van de Amerikaanse regering. Zitten er in deze collectie  symbolische beelden die verbonden zijn met jullie Luciferiaanse  agenda , de buitenaardsen, de  equinox of transformatie?

HH: dat is heel eenvoudig, je kunt zien dat de voeten direct naar de aarde wijzen en de vleugeltippen naar de hemel. De levenskaracht energie stroomt van de aarde door de voeten. De intelligente energie van de Oneindige Creator stroomt naar beneden in en door je kroonchakra. De vleugels representeren onze ( Lucifer’s) onafscheidelijke verbinding met het Goddelijke.(de Oneindige Creator) Je kunt ook zien dat de figuur zit. De ‘zetel’ van onze (Lucifer’s) macht verbindt Hemel en Aarde, en alles gebeurt via en door ons.

 

Vragensteller: ik heb nog andere vragen en excuus als u die al hebt beantwoordt. Zijn deze bloedlijnen de rijken, wat de meeste mensen aannemen. Of schijnbaar ‘gewone’ mensen (inclusief celebrities, politici etc) die zich relatief onopgemerkt  mengen in de samenleving, maar intussen bijdragend aan jullie zaak in het grotere plan?

HH: Degenen die jullie  van naam kennen, hebben geen echte macht. Natuurlijk ze komen over als  heel  machtig, op de manier waarop aarde-gebonden zielen macht waarnemen en ervaren. Vergeleken met  onze rijkdom is de rijkdom van de miljonairs en de biljonair -celebrities  en van de  eigenaars of aandeelhouders van grote bedrijven kinder-zakgeld. Onze rijkdom is familie rijkdom die is doorgegeven van generatie op generatie over duizenden jaren. Echte rijkdom is echter iets anders, dat is het weten, diep in je hart dat jij en je Oneindige Creator Een zijn. ‘Zoek eerst  het Koninkrijk Gods ( de Oneindige Creator) en al deze dingen zullen aan je worden gegeven.

 

Vragensteller: een deel van deze vraag is ook, zijn alle leden van die bloedlijnfamilie zich bewust van het feit dat ze tot die familie behoren? Of is het ook mogelijk dat sommige leden zich niet bewust zijn van de band die ze hebben. Wordt hen dat op een bepaalde leeftijd verteld? Bijvoorbeeld op welke leeftijd wordt je ingelicht dat je behoort tot de Familie?

HH: als je Bloedlijn familie bent dan wordt je geboren in die familie en op die manier opgevoed vanaf je geboorte. Er is geen andere manier. Ik wil duidelijkheid scheppen over deze bloedlijn kwesties. Degenen die jullie kennen zijn van de aardse aftakkingen. Ja zij hebben hun plaats in de familie , maar de aftakkingen met de Echte Macht komen  niet van de aarde.

 

Vragensteller: Ik vind dit de meest inzicht gevende informatie tot nu toe. Het helpt me om de dingen beter te begrijpen.

HH: daar ben ik blij om. Het is waarschijnlijk ook het belangrijkste wat ik heb gedeeld.

 

Vragensteller: Helaas verduidelijken  de verklaringen ook de meeste beschuldigingen van  een NWO.

HH: dat hangt ervan af hoe je het bekijkt. Verlicht het de negativiteit die we in stand hebben gehouden? Nee, Verlicht het de pijn en het lijden die we veroorzaakt hebben, en nog veroorzaken op de planeet ? Nee. Verlicht het het feit dat we ons eindspel scenario binnenkort gaan beëindigen, en daarna openlijk naar buiten komen en ons publiekelijk opofferen om de falende politici en financiële instituten te redden met ons ‘Leiderschap’? Nee.

Betekent dat, dat we moeten opgeven en de negativiteit voeden? Nee. Verlicht het dat we een cyclus zullen moeten doormaken in karmisch herstellen of ‘goedmaken’, om deze periode van negativiteit weer in balans te brengen? Nee.

Betekent het dat je negativiteit moet gebruiken als het hulpmiddel wat het is, om je te laten zien wat je niet bent? Ja.

Onthoud altijd, dat dit een prachtig spel is wat we samen spelen, samen met onze Oneindige Creator. En dat we achter de schermen ( tussen de levens in) de beste vrienden zijn. En dat er niemand echt  ‘dood’ gaat en niemand echt ‘lijdt’, behalve in het Spel. Het Spel is niet de werkelijkheid. De Werkelijkheid is de Werkelijkheid, en je hebt de Macht en de Kracht om jouw werkelijkheid te laten zien in het Spel, wanneer je doorhebt en hebt geleerd hoe dat te doen.

 

Vragensteller: zeg je nu eigenlijk dat een ziel alleen positiviteit kan kiezen in een wereld waarin negativiteit ook bestaat? Als er geen  negatieve spelers zouden zijn in de wereld, zou er ook geen mogelijkheid zijn voor een menselijke ziel om voor het ‘goede’  of het ‘kwade’ te kiezen  en op die manier te laten zien op een spiritueel niveau, dat ze het ene levenslot  na het andere verdienen. Als we alleen positiviteit hadden om te kiezen, zouden we niets leren en onze zielen zouden niets kunnen bewijzen.

HH: dat is juist. Dat is de reden dat we hier zijn. Voor ons was het een groot offer. Dat is heel moeilijk te begrijpen vanuit de mentale beperkingen van een derde dimensie levenservaring. We doen het omdat we van jullie houden.

 

Vragensteller: een erg extreem basisconcept maar wel een die ik tot hiertoe over het hoofd had gezien. Helaas is het voor degenen onder ons die van hun aardse bestaan houden ( of beter gezegd de mogelijkheden die het biedt)  echt moeilijk om te kunnen aanvaarden dat  er een concept  achter zit waarbij lijden en slavernij even natuurlijk zijn als geluk en liefde, en dat we alleen na dit aardse bestaan vrij zullen zijn.

HH: dat begrijp ik. Onze taak is om de katalysator te zijn. Jullie taak is om het te gebruiken.  Ben je in staat om  verder kijken dan wat je ogen je laten zien, om liefde en geluk te vinden in een wereld van angst en ellende.  Als je dat kunt ben je  een lichtbaken  in de duisternis. Bezwijk je voor de duisternis, of sta je in je kracht en laat je  je Goddelijk innerlijk  licht schijnen? Jij bent de enige die dat besluit voor jou kan nemen.

Denk hier over na:

Als de Oneindige Creator, Oneindig is en alles heeft gecreëerd wat er is, (en dat is hij en dat heeft hij gedaan) is de Oneindige Creator dan aanwezig in alles?

Als je de goddelijke vonk van de Oneindige Creator zelfs begint te  zien in degenen die je kwaad willen doen, dan begint de illusie zijn grip op jou en macht over jou  te verliezen.

‘Heb je vijanden lief en bid voor degenen die je vervolgen’.

 

Vragensteller: dank je wel Hidden Hand, of je nu oprecht bent of niet, je hebt me in ieder geval aan het denken gezet.

HH: Graag gedaan. Ik ben oprecht, maar zou het verschil maken als ik dat niet zou zijn? Onthoud het is niet de boodschapper die belangrijk is maar het is de inhoud van de boodschap die er toe doet. Ik wens je veel geluk op je reis naar huis. We zien elkaar aan de andere kant, en we zullen samen hartelijk lachen om de rollen die we hebben gespeeld in dit  grote drama.

 

Vragensteller: is er een manier om deze beperking te omzeilen of te cancelen. Ik kan echt heel lui zijn met dit soort spreuken en dan wil ik weten welke het is. Heeft slaap verlamming hier iets mee te maken, want daar kan ik af en toe last van hebben, met of zonder schaduw figuren.

HH: die mogelijkheid is er: doe onderzoek naar psychische beschermingstechnieken. Er is veel informatie op het internet, dus ik ga hier niet veel tijd aan besteden. Lees veel verschillende sites en luister vooral naar je innerlijke stem. Je ziel zal je begeleiden als je erom vraagt. Het spreekt de taal van gevoelens ( emoties zijn niet hetzelfde als gevoelens) Als het ‘goed voelt’ is het dat ook meestal.

Nee slaapverlamming is niet gerelateerd. Dat gebeurt als je geest ontwaakt van de droomstaat voor dat je lichaam wakker is. Terwijl je door de REM slaap gaat is het natuurlijk voor je lichaam om ‘verlamd’ te zijn, om te voorkomen dat je jezelf zou verwonden terwijl je droomt. Soms ontwaak je iets te snel uit een droom, en je lichaam denkt dat je nog droomt, zodat de REM verlamming  nog even doorgaat. Gewoonlijk tot je jezelf wakker schudt omdat ademen even stagneert.

 

Vragensteller: een andere vraag. Is het mogelijk dat je ‘essentie’, wie je werkelijk bent kan worden vernietigd in de komende periode? Of is dat ook weer bangmakerij?

HH: Nee, je essentie, dat wat je werkelijk bent kan nooit worden vernietigd. Je bent een uniek deeltje van de Ene Oneindige Creator, je bent een eeuwige ziel, je verblijft even tijdelijk in een fysiek omhulsel dat je een aards kostuum zou kunnen noemen. Je aards kostuum zal verdwijnen, maar JIJ kunt niet sterven. Niets kan de Oneindige Creator vernietigen en jij en de Oneindige Creator zijn Een.

 

Vragensteller: Ik ga werken om mijn rekeningen te kunnen betalen. Ik leid een goed leven met mijn vrienden, familie, geliefden en mensen waar ik om geef. Ik ben in wezen wel een ‘goed’ mens, maar toch heb ik  ook het volledige scala aan emoties, net als elk mens, dat wil zeggen: jaloezie, haat, hebzucht, afgunst, verdriet, etc. Ik denk dat ik mezelf kan beschrijven als ‘hand-warm’  om uw woorden te gebruiken.

Hoe kan ik als individu aannemen, wat u als ‘de waarheid’ vertelt?

HH: niemand vraagt dat van je. Nooit aannemen wat iemand anders tegen je vertelt als ‘de waarheid’. Je doel hier is om je ‘eigen waarheid’ te vinden. Soms kunnen anderen je daarbij helpen door je wat begeleiding te bieden, maar voordat hun waarheid jouw waarheid kan worden moet het door jouw onderscheidingsvermogen getest worden. Ga stil in meditatie zitten en vraag aan de Oneindige Creator om je pad te begeleiden. Mediteer op dat wat ik heb gedeeld en luister naar je innerlijke gevoelens. Zij zijn de taal van je ziel.

Gebruik elke negatieve emotie als hij opkomt, voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn, een gereedschap. Train jezelf om je ervan bewust  te zijn als er negativiteit in je opkomt. Als je jezelf betrapt op een negatieve gedachte, herinner jezelf er dan aan dat elke gedachte creatief is, en vraag je af of dat echt hetgeen is wat je wil creëren?

Het kost wat tijd om er bekwaam in te worden, maar geef niet op. Blijf gewoon opmerkzaam op je negatieve gedachtenpatronen als ze opkomen, je laat die gedachte gaan en dan kies je  opnieuw en selecteer  je een positievere reactie.  Dat noemen we werken aan jezelf. En het is de belangrijkste reden waarom je hebt gekozen om nu hier te zijn. Om aan jezelf te werken. Ik wens je veel succes met je transformatieproces.

 

Vragensteller: ik heb ook de link geopend van iemand die zich ‘insider’ noemt en het gelezen wat die persoon schrijft, maar die posts waren een stuk minder verfijnd dan die van u. Was hij uw voorganger? Een van uw medefamilieleden die ook was belast met openbaarmaking?

HH: een goede vraag. Ik heb ook pas dat materiaal doorgenomen. Het was heel boeiend. Nee het was geen voorganger van mij. En geen openbaarmaking waar ik van op de hoogte ben, als het van ‘mijn’ familie zou zijn zou dat vreemd zijn. Ik las dat hij zichzelf benoemde als lid van een minderheids groep en bepaalde aanwijzingen uit zijn teksten geven me wel een idee welke dat is.

Ik zou zeggen dat dit materiaal 60% accuraat is. Het gevoel wat ik krijg als ik zijn teksten lees is dat het niet onjuist is wat hij schrijft maar dat hij niet in de positie is om het ‘grotere plaatje’ te zien. Als hij lid is van de minderheidsgroep die ik denk dan is dat heel logisch. 

 

Vragensteller: Dus als de oogsttijd komt, is mijn tijd hier voorbij, en dit bewuste lichaam waar ik nu in vertoef is dan weg, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met mij? Wat gebeurt er met mijn geliefden en vrienden? Zijn we, en bij ‘we’ bedoel  ik de grote massa die de planeet bewoont in deze dimensie, in deze zwaarte, allemaal onwetend van de gebeurtenissen die eraan komen zoals u ze voorspelt?

HH: dat is een goede vraag, ik houd van vragen die uit het hart komen.

Het hangt af van de omstandigheden waarin je je in de laatste momenten van dit leven bevindt. Stel dat jouw fysieke opdracht in dit leven is om het ‘sterven’ te ervaren gedurende de komende veranderingen op aarde, dan ga je onmiddellijk terug naar de wonderbaarlijke plek waar we verblijven in de tijd tussen de incarnaties. De plek die we tijd/ruimte of anti-materie noemen. Dit is de plek die mensen benoemen als ‘de hemel’. Je ontmoet daar iedereen waar je van houdt en die ook zijn gestorven tijdens deze levenservaring, en je beleeft daar een heerlijke en emotionele hereniging.

Je ontmoet je zielengroep en je spirituele leraren/gidsen. We laten allemaal een deeltje van onze zielenenergie aan de ‘andere’ kant,( in de hemel) als we naar de aarde komen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de levenservaring die we gekozen hebben, nemen we meer of minder Ziels-energie met ons mee. Voor een gemiddeld leven nemen we 60-80% van onze zielenenergie  mee naar de incarnatie. Om die reden is er, ook al zijn degenen waar je van houdt alweer geïncarneerd in een nieuw avontuur, een deel van hun energie daar achtergebleven om jou te ontmoeten, en je welkom thuis te heten. Je evalueert dat je levenservaring met je spirituele leraren en gidsen, en leert de lessen van je succes en je falen. Je besteedt de komende periode aan leren en rusten, voordat je weer een nieuwe incarnatie plant.

Voor degenen die niet fysiek ‘sterven’, voor de Grote Oogst arriveert, zal er een moment van Nul Punt Tijd zijn, waarin je een extatische samensmelting zult ervaren met de Oneindige Creator, wat je een bijzondere herinnering en verzekering zal meegeven van wie en wat je werkelijk bent, voordat de sluier van vergetelheid weer over je heen gaat, en je wordt getransporteerd naar de plaats die op jou wacht. Afhankelijk van het feit of je ons gaat vergezellen in de 4e dimensie negatief (dat is onwaarschijnlijk) of dat je promoveert naar de 4e positieve dimensie ( dat is mogelijk) of gaat naar een andere vergelijkbare 3e dimensie planeet ( voor de hand-warme) om verder te gaan in het leren, hoeveel cyclussen je ook nodig zal hebben om te kunnen promoveren naar de 4e  positieve dimensie. Degenen in deze groep zullen geen enkele herinnering hebben aan de tijd van hun transitie. Het zal net zijn alsof er niets is veranderd, behalve dat je de herinnering bij je zult hebben van je Nul Punt, ervaring om je te bemoedigen. Je herinnert je niets van de recente Oogst ervaring van het huidige leven. Het is net alsof jullie allemaal een soort mystieke ervaring hebt gehad, en het leven gaat voor jou  door als ‘normaal’.

 

Vragensteller: Ik vind het moeilijk om te geloven, tegelijkertijd reageer en informeer je ons op een zeer geavanceerde manier; Het is heel intrigerend.

HH: dat is goed. Ik wil ook niet dat je me blindelings gelooft. Teveel mensen op deze planeet besteden hun hele leven eraan om  dingen te doen en dingen  te denken omdat anderen zeggen dat die ‘waar’ zijn.

Wat ik wil is dat mijn woorden een katalysator ( verandering inzetten) worden voor jou. Dat is wat we hier komen doen. Als mijn woorden  veroorzaken zelfs als is het maar voor een korte tijd, dat je stopt en erover nadenkt of datgene wat je ‘dacht’ te weten over de aard van het leven, en je neemt dat aan voor waar ( omdat iedereen dat gelooft) wel klopt, dan is mijn tijd hier wel besteed. Mijn, wens is dat je een authentiek mens wordt, die denkt en voelt en beslist voor zichzelf, wat voelt als ‘Waar’ voor jou. Ik wens je geluk met je inspanningen.

 

Vragensteller: je kunt geen enkel bewijs leveren dat dit geen hoax is zelfs al zou dat heel eenvoudig te doen, als je zou zijn wie je beweert te zijn.

HH:  ik wil het  niet, het is niet ‘niet kunnen’ dat is een groot verschil

Dit is niet bedoeld  om jullie  een vervulling van een voorspelling te laten zien.

Als je denkt dat ik verwacht dat je me blindelings gelooft, of zelfs hoop dat dat gaat gebeuren, dan heb je het heel erg mis. Ik zou teleurgesteld zijn als dat het geval was, want dan zou je niets hebben geleerd van mijn tijd die ik hier aan jullie besteed. (Niet jij persoonlijk, maar de mens in het algemeen)

Mijn taak hier, net zoals ik hier duizenden jaren ben geïncarneerd, is om een verandering teweeg te brengen. Om je aan het denken te zetten ( opnieuw niet jij persoonlijk, maar de mens in het algemeen)

Als ik je het ‘bewijs’ zou leveren waar je naar op zoek bent, als ik dingen zou voorspellen en die gebeuren morgen voor je eigen ogen, dan zou iedereen de dingen die ik zeg innemen als een ‘evangelie’. Dat zou rampzalig zijn als dat zou gebeuren, omdat je dan niets voor jezelf zou hebben geleerd.

Het gaat niet over mij, ik ben slechts een boodschapper. Het gaat allemaal over jou ( in het algemeen sprekend) en wat je doet in relatie tot de katalysator ( veranderaar) Bevraag jezelf over wat je denkt te weten over de werkelijkheid. Zoek de Oneindige Creator in jezelf, en vraag om zijn begeleiding.

‘Vraag en je zult ontvangen’, ‘zoek en je zult vinden’, ‘klop en je zal worden opengedaan’.

 

Vragensteller: ik ben een 32e graad vrijmetselaar, hoewel als jij inderdaad een lid van de koninklijke bloedlijn  bent dan weet je ook dat het niets voorstelt.

HH: als je oprecht het niveau hebt bereikt van de ‘sublieme Prins’ van het koninklijk geheim, door de schotse Rite, of dat van de orde van de Tempeliers door de York Rite, en je hebt niets geleerd over de waarheden van creëren dan ben ik inderdaad  erg benieuwd om te weten, van  welke loge jij lid bent, en dan zou ik graag eens spreken met jouw huidige aanbiddelijke meester.

Maar ik  begrijp respecteer het als je zulke persoonlijke details niet publiekelijk  bekend wil maken. Natuurlijk wat je al hebt gezegd dat er maar drie graden  bestaan, dat klopt.  Dat geldt voor degenen die lid zijn van de Blauwe of ambachts- loges. Maar omdat je beweert dat je 32e graad bent veronderstel ik dat je lid bent van ofwel de schotse of de York rite of gelijkaardig.

Ik hoop dat ik de mogelijkheid krijg om persoonlijk aanwezig te zijn mocht je de stap maken naar de 33e graad? Ik zou je graag voorstellen aan Lucifer. Ik verwacht dat je dan terugkomt en uitlegt dat er geen verdere ontwikkeling is na de 33e graad. Nu als je dat  geluk hebt, zul je  voor een leuke verrassing komen te staan ergens onderweg. Ik hoop oprecht dat je zover zult komen.

 

Vraagsteller: je herhaaldelijk  ontkrachtte complottheorie toont aan dat je hier alleen bent om een hoax neer te zetten.

HH: het woord ‘ontkracht’ zorgt er altijd voor dat ik erg moet lachen. Sommige mensen denken blijkbaar dat als ze dat woord maar blijven rondstrooien dat het dan ook waar wordt. De overgrote meerderheid van  de zogenaamde ‘ontmaskeringen’  vertonen meer onvolkomenheden  dan de complottheorieën die ze ermee  het zwijgen op willen leggen.

Ze bieden net genoeg omhulsel zodat degenen die de waarheid niet willen weten zich zelf kunnen wijsmaken dat hetgeen hen getoond wordt  niet waar is, zodat ze hun koppen nog even terug in het zand kunnen steken.

Hoe dan ook ,ik moet opschieten met het beantwoorden van de vragen van de mensen met een open mind. Ik laat je achter met mijn vriendelijke groeten, ga door met je goede werk.

 

Vragensteller: in de loop van mijn leven heb ik regelmatig mijn toevlucht genomen tot bidden, sommige gebeden waren formeel en sommige niet,  met werkelijk verbazingwekkende en bijna onmiddellijke fysieke resultaten. Ik heb deze resultaten ter harte genomen als een persoonlijk bewijs dat sommige hogere krachten kunnen reageren op een betekenisvolle wijze, tenminste voor mij en misschien voor iedereen. Toch houd ik er nog altijd rekening mee dat het toeval was. Kunt u vanuit uw gezichtspunt zo vriendelijk zijn om deze gebeurtenissen toe te lichten?

HH: Er is geen toeval. Niets gebeurt zomaar.

Het leven communiceert constant met ons. Alleen zijn de meeste mensen te druk om het op te merken.

Onze oneindige Creator, houdt ervan om dicht bij ons te zijn. Hij is dichterbij dan de meesten willen geloven, ze merken hem gewoon niet op. Als ze hem elke dag op straat passeren, of wanneer hij hen  hun wisselgeld terug geeft in een winkel, als je haar in bed legt en een nachtzoen geeft, als je hem doodslaat wanneer hij op je badkamermuur omhoog loopt om terug naar zijn web te klimmen. Als er niemand in de kamer is behalve jij.

De belangrijkste reden dat mensen hun gebeden niet verhoord worden is omdat ze er niet in geloven dat het kan. Je moet niet in de Oneindige Creator geloven maar op hem vertrouwen. De meest krachtige vorm van bidden is bedanken, dank zeggen. ‘Voordat je het hebt gevraagd heb ik je het al gegeven.’ Dankzeggen betekent dat je weet dat onze Oneindige Creator voor je zorgt zoals hij heeft beloofd, en daar dankbaar voor zijn, zelfs voordat je resultaten ziet. Hoe meer vertrouwen we  hebben in de Creator, hoe meer resultaat we krijgen.

 

Het leven geeft ons wat we verwachten te krijgen. Omdat elke gedachte creëren is. Als we opstaan en we verwachten een slechte dag, vaker wel dan niet zullen we krijgen wat we verwacht hadden.

 

Maar vergeet niet dat dit twee kanten op werkt.

 

Voorlopig even genoeg,

reacties  0 reacties reageren

Deel 4 Eindtijd

04-05-2021 15:57

Het vervolg van een interview met een lid van de Illuminatie of heersende bloedlijnfamilie.

 

Het vertalen van deze 60 pagina’s is een intens werk, maar het voelt ook heel goed en mooi. Daardoor doorleef ik de tekst veel intenser en het maakt dat ik echt bij elke zin nadenk en stilsta.

Dit interview heeft me al jarenlang geholpen uit bepaald gedrag te blijven. Geen wraak te nemen, terwijl ik daarin echt wel heel erg werd uitgedaagd. Verschillende mensen die ik op mijn pad kreeg hebben me wat dat betreft flink getest. En sommige testen waren heel moeilijk. Maar ik kon uit de agressie en wraakgevoelens blijven, al was ik natuurlijk soms echt heel erg teleurgesteld, of verdrietig. Ook omdat je sommige dingen niet kunt begrijpen. Hoe kon een familielid die ooit mijn dierbaarste familielid  was, trachten om met leugens mijn hele familie tegen mij op te zetten. En dat op een hele geraffineerde manier. Tegelijkertijd weet ik dat zulke situaties altijd testen zijn, proeven die je moet afleggen. Want natuurlijk is zo iets veel minder moeilijk als het gebeurt met iemand die je niet zo dierbaar is. De kosmos weet de dingen leuk te maken en precies die keuzes op je bord te leggen die je stevig testen, die echt een dilemma zijn. Zodat je je echt verscheurd voelt tussen twee waarden die je belangrijk vindt. Eerlijkheid en  diepe liefde voor een familielid. Twee dingen die allebei heel zwaar wegen op mijn weegschaal. Maar ik heb gekozen voor het grotere goed, en niet voor de liefde voor een persoon. Ik heb niet zelfzuchtig gekozen. Dat heb ik in mijn leven natuurlijk ook wel eens fout gedaan, en wel onbewust zelfzuchtige keuzes gemaakt. Waar je dan jaren later nog wroeging over kunt voelen.

 

Waarom ik dit vertel, is om jullie te laten zien dat dit is wat voortdurend gebeurt. Doordat we in deze  polariteit leven worden de keuzes die we moeten maken altijd op een weegschaal gelegd die voor ons heel moeilijk is. Misschien zegt de keuze die je moet maken een ander helemaal niets, dat is toch geen dilemma? Maar je krijgt altijd die dingen op je pad, die voor jou wel een dilemma zijn. Daaraan scherp je je ‘geweten’. En als je de juiste keuzes maakt is de beloning groot. Soms verlies je iets, maar je krijgt er altijd iets voor terug. Als er in het universum een deur dichtgaat, gaat er ergens anders in datzelfde universum een open. Ik kreeg in plaats van dat ooit dierbare familielid  een niet biologisch familielid. En de band met mijn andere biologische familieleden is veel beter geworden., en dat zijn hele fijne cadeaus. Ook in werksituaties heb ik al voor dergelijke dilemma’s gestaan, dilemma’s waar momenteel veel mensen mee te maken hebben. Lastige  en vaak heel moeilijke besluiten..

Het lastigste was het geval toen ik mijn eigen ZZP bedrijfje had en overal cursussen en trainingen gaf. Het was vlak voor de zomer en ik had nog een kleine opdracht in mijn portefeuille en ik was in overleg over een hele grote opdracht die twee jaar zou duren. Op dat zelfde moment was mijn man werkloos en zonder inkomen, en er speelde een rechtszaak die veel geld kostte.

 Mij was gevraagd om een offerte te maken. Medewerkers in een zorginstelling  moesten leren omgaan met een nieuwe doelgroep die veel gecompliceerder was dan wat ze gewoon waren. (Mensen met psychoses en depressies etc) Ik maakte een offerte gebaseerd op mijn kennis en ervaring met diezelfde doelgroep. Ik stuurde mijn aanbod in en werd uitgenodigd voor een gesprek. Er had in de organisatie pas een fusie plaatsgevonden. De twee directies  spraken nog niet met een stem. Er was verdeeldheid. Het halve directieteam was enthousiast over mijn aanbod, de andere helft vond niet goed, het was te psychologisch, ( ik startte in het proces met de persoon zelf, hoe denk je over mensen met een psychose bv, hoe zie je jezelf als je…… etc tenslotte ben je zelf altijd het belangrijkste instrument). Volgens mij begint elke verandering en elk leerproces in jezelf. Deze directie wilde gewoon een soort EHBO doos, als client A  dat doet druk ik op knopje B en dan is het opgelost. Een doos met trucjes en symbolische  pleisters. Dat zou niet zo diep gaan voor de medewerkers. lekker veilig aan de oppervlakte.  Er volgden diverse gesprekken en het dilemma bleef. Na een maand  overleg, had de ‘EHBO doos’ directie ‘gewonnen’ . Ik  zou  de opdracht  krijgen als ik het op hun manier  zou doen. De andere directeur deelde me het mee met spijt in zijn ogen. Maar hij kon het niet veranderen. Ik ging naar huis in tweestrijd. Een echt groot dilemma.

Ik was kostwinner en mijn inkomsten waren heel belangrijk om te kunnen leven en om de advocaten te kunnen betalen. Ik had geen andere opdrachten in mijn portefeuille en de zomer stond voor de deur,  een stille tijd voor werk. Voor september zouden er  waarschijnlijk geen andere nieuwe opdrachten volgen. Het was begin mei, met nog een kleine opdracht om af te maken. Ik lag drie nachten wakker, de ene optie tegen de andere afwegend. Als ik de opdracht zou aannemen, zou ik iets gaan doen waar ik helemaal niet achter stond. Waarvan ik wist dat het niet zou werken, niet kon werken. Dan zou ik iets doen tegen mezelf. Maar als ik het niet deed, zouden we zonder inkomsten zitten en de schulden groter worden. Het was een duivels dilemma. Na drie nachten besloot ik om naar mijn hart te luisteren en de opdracht terug te geven. Dat heb ik die dag gedaan. Het voelde vreemd en leeg, maar ook goed. En toen werd het stil. Geen telefoons geen opdrachten. Geen mails. Niets…… stilte.

 Ik was bezorgd maar het voelde ook goed. Ik was trouw gebleven aan mezelf. De stilte duurde 6 weken toen ging de telefoon. Een collega ZZper die ik  toen nog niet goed kende maar ooit een keer had geholpen om een workshop te doen met haar omdat ze iets ging doen waar ze geen ervaring in had. Altijd leuk zo iemand 😉Ze zei jij bent toch filosoof, je weet vast iets van Integriteit. Heb je zin om te werken deze zomer ( dat had ik wel) en zo gebeurde het dat wij in drie dagen tijd een concept in elkaar zetten voor een integriteitstraject voor een ministerie, en een paar dagen later zaten we bij het ministerie, en nog wat later bij de SG en een week later draaide ons programma, en dat werd een uitgebreid programma, en toen werd ik gevraagd door andere ministeries. Door gemeenten door bedrijven. Het werk kwam aan alle kanten binnen en het was boeiend en leuk en het voelde alsof ik optimaal was beloond voor mijn trouw aan mezelf.

Goed dit even ter illustratie van de soms heel moeilijke  dingen waar je voor  kunt komen te staan, en dan is de vraag durf je echt  te leven naar je hart.

 

Vervolg interview…

Vraagsteller ( presenteert zichzelf als laag niveau vrijmetselaar): ik wacht nog steeds op een voorspelling met een tijdlijn. Tot hier toe is alles wat je hebt geboden is doem; en dat is wat iedereen op ATS voorspelt elk jaar. Ik Wil iets SPECIFIEKS in de Volgende week. Maar natuurlijk weet ik dat je niets zult aanbieden. Dit is een hoax.

HH: dit is het enige moment dat ik je antwoord zal geven. Op het moment dat dit begon heb ik de voorwaarden uiteen gezet. Ik heb heel duidelijk gemaakt op welke manier ik tewerk ga. Als je mijn keuzes niet apprecieert, heb je je vrije wil om dit niet te lezen. Ik wil je vriendelijk verzoeken om deze optie te kiezen, want jouw energie voelt heel gefrustreerd en boos. Dat is onder deze omstandigheden geen aanbevelenswaardige houding.

Zoals ik al eerder aan je uitlegde, ik heb jou niets te bewijzen. Daar kwam ik niet voor. Geloof het of geloof het niet. Ik ben Goddelijk onafhankelijk. Als mijn aanwezigheid hier ervoor zorgt dat er slechts een ziel profijt heeft van dit proces, dan maakt dat deze inspanning waard. Ik heb je niet gevraagd om het te geloven, het enige wat ik respectvol heb gevraagd is om je oordelen uit te stellen, of een ‘voorlopig vertrouwen’ te hebben tot deze sessies compleet zijn, zodat de stroom van vragenstellen en antwoord geven zonder onnodige onderbreking kan doorgaan. Jij hebt me niets anders getoond dan onbeleefdheid en slechte manieren vanaf het begin, en dan vraag je je af waarom ik niet reageer. Als het thema je niet aanstaat, kies er dan eenvoudigweg voor om het niet te lezen of erop te reageren, en laat degenen die willen reageren met inhoudelijk zinvolle vragen dat doen zonder ze te interrumperen.

Jouw punten:

 1. New age theologie? Dat is amusant. Je hebt duidelijk geen flauw idee waar je over praat, en hoe oud en tijdloos deze mysteries zijn. Ik vind het ironisch’ laag niveau vrijmetselaar’- dat als je ooit de 32e graad bereikt je deze Waarheden steeds opnieuw zult horen. Ik hoop dat je het dan gemakkelijker zult vinden om deze waarheden te begrijpen en te integreren, en vraag vooral aan onze Oneindige Creator om je te begeleiden op je pad.
 2. Je zult geen tijden en data van me ontvangen. Ik ben hier niet om iets te ‘Bewijzen’ en ik heb ook geen behoefte om dat te doen? Jouw ongeloof heeft geen enkel gevolg voor mij, alleen voor jou. Ik ben hier om mij ijverig te kwijten van mijn taak, een boodschap af te geven. En ik zal die taak volbrengen los van jouw gevoelens hierover.
 3. Jouw punt over ‘kommer en kwel’ dat onthult alleen jouw manier van denken. Ik zie ‘mogelijkheden en kansen’. Het leven past zich aan jouw ideeën hoe jij denkt dat het is. Als jij kommer en kwel ziet, dan is dat wat jij projecteert. De wereld is je spiegel. Het reflecteert terug naar jou wat jij erin stopt. Als je niet van de weerspiegeling houdt die het leven je geeft, verander dan wat het veroorzaakt.

Vragensteller:  Weet je als deze familie en alles  wat jij beschrijft werkelijk zou bestaan  dan zouden er duizenden mensen betrokken zijn en iedere persoon zou erover kunnen ‘lekken’.

 

HH: duizenden? Denk aan miljoenen. En je hebt geen flauw idee van de rigoureuze training en de hardheid van de conditionering die we moeten ondergaan vanaf een hele jonge leeftijd. Niemand heeft de moed om in tegen de familie in te gaan. We weten wat er gebeurt als we dat zouden doen. Maar dat is niet het voornaamste motief. Onze motivatie is onze ongebreidelde toewijding en loyaliteit aan de Familie en aan onze Creator. We begrijpen allemaal het belang van wat we aan het doen zijn, ook al weet de mensheid dat niet.

 

Vragensteller: oeps; nu schiet je jezelf in je voet. Voor iemand die de spirituele kant van het leven manipuleert weet je wel erg veel van dingen die daar niets mee te maken hebben. NU heb je jezelf bloot gegeven.

 

HH: zit jij nooit samen met je familie en houden jullie elkaar niet op de hoogte van je plannen?

En wat betreft je opmerkingen over mijn ‘Spirituele’ Rol, de onwetendheid die je zojuist ten toon spreidde is hilarisch voor ons. Als je mocht denken dat ik alleen actief ben in ‘het Spirituele’, dan heb je ofwel mijn ‘posts ‘niet gelezen of slecht gelezen. Je neem ook aan dat mijn rol is het manipuleren van de spirituele kant van het leven. Nogmaals je gebrek aan begrip en je verkeerde oordelen over iets waar je totaal geen inzicht in hebt. Je zou er goed aan doen om te stoppen met je poging om ‘slim’ over te komen en in plaats daarvan al je negatieve agressieve energie om te zetten in iets wat productiever en voedende is voor je ziel. Maar laat me je niet tegenhouden, je draagt heel aardig bij een de algemene negatieve polariteit van de komende oogsttijd. We zijn je er dankbaar voor.

 

HH: Ik zal de laatste paar dagen van mijn tijd hier (onze gesprekken eindigen vrijdag.) besteden aan het beantwoorden  van inzichtvolle vragen met diepgang, want dat doet het meeste recht aan en biedt de meeste kansen om informatie te delen, en om een verbinding te maken op  het zielsniveau van ons en jullie  ‘Zijn’. Dus verwacht geen verdere reacties op je verbale steekspel. Ik heb geen tijd en interesse in zinloos geklets.

 

Voor degenen die vragen hebben waar ik nog niet op heb gereageerd dat  zal ik morgen doen. In de tussentijd terwijl ik me concentreer op de vragen die er nog liggen, vraag ik jullie respectvol of jullie even jullie andere vragen willen vasthouden, tot ik bij ben met de vragen die er nog liggen.

Dank aan degenen die  tot hiertoe aan deze conversatie  hebben bij- gedragen met betekenisvolle vragen. Voor degenen met een open mind, hoop ik dat jullie iets hebben aan al deze informatie.

 

Derde sessie.

 

Vragensteller: Ik vraag me af of u me kunt helpen. Mijn naam is Shelby David, en ik ben hier voor de komende onderzoeken en verhoren. Ik ben een deel van Quetzalcoatl, of de wedergeboorte ervan voor zover ik weet. Ik weet dat veel van uw woorden waar zijn omdat ik deze waarheden al heb her-ontdekt door uit te zoeken wat  het meest resoneert met mij door de verschillende geloofssystemen van deze planeet.

 

HH: goedenavond Shelby. Het is fijn om je weer te zien. Dat is even geleden ‘oude’ vriend. Zou het je verbazen als ik zeg dat we je verwachtten?

Quetzalcoatl is ook een zesde dimensie zielengroep. Sommigen verwijzen naar Quetzalcoatl als een ‘Opgestegen Meester’, maar zelf zou hij zich over deze titel amuseren. Wetend dat Meesterschap nog enige stadia weg is van hem, zoals dat ook voor onze zielengroep  ( Lucifer) het geval is. Je kunt ons beter beschrijven als dat we een bepaalde ‘dichtheid’ of dimensie hebben ‘gemeesterd’. Maar het ‘meesteren’ van de volledige incarnatie cyclus heb je pas bereikt als je  weer helemaal bent ondergedompeld geweest in de Ene Oneindige Creator/ We hopen dat eens te kunnen doen als we  naar de 8e dimensie opstijgen. Of we kunnen  in plaats daarvan er voor kiezen om meteen door te gaan naar het volgende Octaaf van dimensies..en beginnen aan een nieuwe cyclus van Creatieve incarnatie uitdagingen.

 

Vragensteller: Dit is mijn eerste leven op aarde sinds een lange periode, misschien zelfs ooit. Ik weet dit al geruime tijd en mij is verteld door iemand anders van een van de bloedlijnen uit jouw groep dat wij hier niet echt thuishoren.

 

HH: Het klopt dat je hier niet bent geweest voor een lange periode van ‘Aardse’ tijd. Maar het is niet het geval dat je hier nog nooit bent geweest. De groepsziel Quetzalcoatl heeft veel 3e dimensie Incarnaties gehad in het Klassieke Azteken tijdperk.  Hij worstelde eerst met het perfectioneren van Love, liefde voor anderen, wat zijn vooruitgang voor enige tijd tegenhield. Maar op het moment dat hij zich bewust werd van onze Eenheid, was hij in staat zichzelf te zien in anderen, en zijn (jouw) vooruitgang ging vanaf dat moment heel snel.  Jouw Quetzalcoatl zielengroep bereikte een positieve oogst met een indrukwekkende 76% positieve zielen op het moment van de volgende oogst.  Als een groepsziel een incarnatie in de 3e dimensie ondergaat, zijn het de individuele zielen (jij, ik) die de daadwerkelijke fysieke incarnatie ondergaan, met de ‘Overziel’ (ons Hoger Zelf) van onze geïndividualiseerde zielen werkend als het energetisch anker waaruit de individuele Zielen sprankeltjes ‘afdalen’.

 

Jullie hebben  lange tijd besteed aan het doorwerken van de 5e dimensie van Wijsheid of Licht. Dit werd veroorzaakt door  een overvloed aan compassie ( wat niet verkeerd is, omdat compassie een van de belangrijkste dingen is waar je aan moet werken in de 4e dimensie)Maar om te kunnen promoveren van de 5e dimensie naar de 6e moet je de balans gevonden hebben tussen compassie en wijsheid. De 6e dimensie staat bekend als de dimensie van ‘Compassionele Wijsheid’ vanwege het hebben bereikt van de balans tussen die twee. Dit vereist eveel incarnatie cyclussen voor jou, wat de reden is dat je inderdaad voelt dat je de 3e dimensie niet hebt bezocht voor een lange tijd.

 

Vragensteller: Ik was niet van plan om me hier te melden, ik had oorspronkelijk andere afspraken, maar het lukte me om hier toch te zijn op het laatste moment. Een van de dingen die ik me herinner is dat ik hier ook ben onder een ‘contract’ ik ben feitelijk een walk-in, als u dat iets zegt? Dus mijn menselijke familie is niet zoals ik ben. Ik heb veel tijd doorgebracht met reizen naar verschillende dimensies en helpen met de verschillende revoluties daar.

 

HH: deze inzichten zijn waardevol voor jou Shelby, en niet alleen voor jou maar voor je hele zielengroep.

Quetzalcoatl (de macrokosmos van jezelf) is druk bezig geweest met het werken met een 5e dimensie groep op Alpha Centauri, die een vergelijkbare ervaring hadden als jullie met een over-overvloed aan compassie, wat ten koste ging van persoonlijke wijsheid. Jullie hebben pas je opdracht daar afgemaakt en verlangden er naar om niets te missen van de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan deze Grote Oogst op aarde. Terwijl jullie groep zoals ik al zei, leerde om de balans te vinden tussen liefde/Licht om te kunnen promoveren naar de 6e dimensionele eenheidsvibratie,  zijn  jullie nog steeds erg gevoelig voor extreme Compassie; en in plaats van de gebruikelijke rustperiode van tijd en ruimte te nemen, (in het anti- materie universum, waar we uitrusten tussen de incarnaties) waren jullie  zo enthousiast en zijn meteen   doorgesprongen  naar deze 3e dimensie tijd-ruimte wervelwind, om jullie medemensen te komen helpen.

Vragensteller: mijn probleem is dat mij geheugen me wat in de steek laat, en sommige dingen die ik me herinner van vorige levens komen niet overeen met wat je zegt. Ik heb Lucifer en zijn generaals meerdere malen  ontmoet. Ik zou het erg op prijs stellen als je me hierover informatie kunt geven. Mijn gedachten hierover zijn zo verwarrend. Omdat ik  duidelijk weet wat mijn pad is, wacht ik op een soort startpunt. En het is me niet helemaal duidelijk wat er hier gaande is.

 

HH: je hebt hier voor inderdaad verschillende ontmoetingen gehad met ons ( Lucifer) we hebben samengewerkt in verschillende Council en federatie opdrachten. Gebruik de gave van het communiceren in je Dromen ( wat belangrijke boodschappen zijn van ons Hoger Zelf en veel andere bronnen, waarin informatie wordt gedownload) door in te pluggen in je innerlijke databank. Begin ermee met alles met een recorder op te nemen wat je je herinnert als je ontwaakt, en houd vast aan dat proces ook al is het moeilijk in het begin. Je zult langzaam aan de betekenis gaan zien in de informatie die wordt gedownload in je onbewuste geest. Wanneer je hier goed in wordt en je  in staat bent je droomtijd  te gebruiken als een methode voor innerlijke communicatie , vraag dan aan je Creator je te herinneren aan je tijd in het Zeta Reticuli systeem. Je zult je dan onze laatste periode van samenwerken herinneren. Ik hoop met veel genoegen.

 

Helaas is mijn tijd hier beperkt tot vrijdag. Om die reden zal ik niet verder met je communiceren na deze boodschap. Ik wens je dus het beste met je opdracht hier, mijn vriend, jij persoonlijk en jullie als groepsziel. Ik zal vragen of onze Oneindige Creator je zal zegenen en je begeleiden op je pad. We kijken er naar uit om je weer te ontmoeten aan de ‘andere’ kant als de grote rit voorbij is.

 

Onze liefde, wijsheid en vrede is met jullie .

reacties  0 reacties reageren

Deel 3 eindtijd

03-05-2021 15:53

Vervolg van het interview. Ik wil er even op wijzen dat de vragenstellers steeds anderen zijn. Iedereen die wilde kon vragen stellen tijdens dat interview. Dat gebeurde online, als een soort chatten. Niet elke vragensteller is even intelligent, en/of  respectvol.

 

Vraagsteller: Waarom vecht de zielengroep Lucifer niet voor de vrijheid van alle zielen? Als Lucifer vrijheid van wil en kennis vertegenwoordigt en de lichtverspreider is, waarom gaan degenen die Lucifer dienen niet hetzelfde als de bijbelse versie van Lucifer en gaan in tegen de tirannie van de Oudsten?

HH: dat is een goede vraag. De council van Oudsten zijn het absolute tegendeel van tirannen. Zij zijn de wijze en liefdevolle bewakers van onze galaxy. Er is zoveel wat vanuit 3D perspectief moeilijk te begrijpen valt. Als je een hogere dimensie betreedt zul je zien dat alles maar dan ook alles in balans is en dat er alleen eenheid is. Alles wat anders is dan eenheid is illusie of gedachtevorm.

 

De council van oudsten gaf ons verschillende mogelijkheden. We kozen ervoor om hier te blijven om jullie te helpen ondanks de prijs die het ons kost. Dat is de kern van liefdevolle hulp aan anderen ( service to others) Het paradoxale hierin is dat in deze verhaallijn we zijn allemaal samen aan het co-creëren, om jullie op de beste manier te helpen wij buitengewoon zelfzuchtig moeten zijn. Ik houd van de  ironische humor van onze  beider Creator.  En deel een van je vraag; de bijbelse beschrijving van een oorlog in de hemel is niet helemaal onwaar. Ik zal het uitleggen.

 

Ons oorspronkelijke contract was om de vrije wil als  katalysator te introduceren op aarde. Toen Yahweh begon te debatteren met de council van oudsten was hij eigenlijk helemaal niet van plan  om  hulp te vragen om de vrije wil toe te laten. Hij vroeg  hoe hij het beste zijn evolutionair proces kon versnellen. Maar zoals ik zei hij voerde een goedaardig dictatorschap uit. Wij hadden net een opdracht beëindigd in Tau Ceti ( een planeet die lijkt  op de zon) en we hadden verslag uitgebracht en keken uit naar onze volgende verplichting. Wij als zielengroep Lucifer waren uitgestuurd op een onderzoeksmissie naar de aarde en om Yahweh te ontmoeten, om zijn planetaire creatie te evalueren en hem ideeën te geven hoe hij zijn ‘kinderen’ het beste kon stimuleren om vooruitgang te boeken.  We bekeken veel mogelijkheden, en brachten daar verslag over uit aan de council en aan Yahweh. In onze ogen was de beste optie om een snelle ontwikkeling op gang te brengen de introductie van de ‘vrije wil’. Het was niet direct  de vrije wil die Yahweh wilde, hij zocht alleen een katalysator. Hij was helemaal niet blij met ons voorstel dat hij de vrije wil nodig had. Hij was blij met zijn harmonieuze paradijsje, en hij wilde er niet de controle over verliezen. Uiteindelijk overtuigde de council hem dat dit de beste manier zou zijn en hij aanvaardde het onder protest. Wij keerden terug naar de aarde, hadden een kort overleg met Yahweh om te  bespreken hoe we de vrije wil het beste konden implementeren. Yahweh was  zeer  overtuigd dat dat zijn ‘kinderen’ loyaal zouden blijven aan hem en dat ze zo tevreden waren met hun manier van leven dat ze hem zouden vertrouwen en zijn advies zouden opvolgen. Dat was  volgens Yahweh de hoofdreden dat de vrije wil geen goede katalysator zou zijn.  Daarom stemde hij in met het concept van de boom der kennis. Hij geloofde dat het hem gelijk zou geven. Toen dat niet gebeurde, werd hij boos, heel erg boos. Gooide  bij wijze van spreken zijn ‘speelgoed’ uit de kinderwagen en de mensen uit zijn paradijs. En gaf hen een enorm schuldgevoel over hoe ze zijn vertrouwen hadden beschaamd, en ongehoorzaam waren geweest? Dat is geen eervolle manier van doen voor een Logos (onder-god) maar dat is nu eenmaal mogelijk onder de vrije wil.

 

Het volgende probleem was dat zijn ‘kroost’ zo dankbaar waren voor onze hulp, dat Yahweh een jaloerse god werd. Daaruit ontstond het  hele ‘je zult geen andere goden aanbidden dan mij, ‘ding’. Wij waren helemaal niet gelukkig met deze situatie omdat een Logos( onder-god zich niet zo hoort te gedragen met zijn nakomelingen, ze zijn tenslotte ‘Een’. Toen we het plan hadden om de planeet te verlaten om naar de Council te gaan verhinderde Yahweh ons vertrek.  We probeerden opnieuw weg te gaan, en toen werden we in de Astrale velden van de aarde gevangengezet. De Council gaf de opdracht om ons vrij te laten, maar omdat we op die manier ons contract zouden moeten beëindigen om de wereld te helpen evolueren besloten we toch te blijven We vonden de mensen hele aardige wezens echt positief gericht, en we wilden blijven om hen te helpen. Maar we wilden ook vrij zijn om te kunnen gaan en staan waar we wilden. De enige manier om te kunnen blijven was door gevangen te blijven als groepsziel, wat een aantal cyclussen van incarnatie voor ons zou betekenen. (als individuele zielen) iets wat we al heel lang niet meer hadden gedaan. Zoals ik al eerder vertelde: er is geen goed of kwaad gezien vanaf een hoger perspectief, maar er blijven altijd de consequenties voor iedere daad. Dat heet de wet van het karmische effect. Het contract was al gemaakt tussen Yahweh,  ons en de council om de katalysator te zijn en we hadden dus het recht om hier te zijn.  Het karmische effect van  het feit dat Yahweh ons gevangen had gezet op het macrokosmisch niveau, was dat zijn individuele zielen gevangenen zouden zijn op microkosmisch niveau. De oneindige Creator gaf Yahweh en allen de gave van de vrije wil om te Creëren wat we willen, maar het karmische effect hiervan is dat de council de planeet in quarantaine heeft geplaatst. Een bepaalde evolutionaire ontwikkeling is vereist om een functionerend onderdeel te kunnen zijn van de Positieve Verenigde Galactische Gemeenschap.

 

Wanneer we strijden voor de vrijheid van alle zielen, vergeet nooit dat dit uiteindelijk slechts een Spel is, waar we allemaal aan deelnemen. We zijn acteurs, spelend op het toneel van het leven. Deze wereld is een illusie, een ‘gedachte-vorm’. Niemand gaat echt dood, en niemand wordt werkelijk gewond. Tussen de incarnaties is weet je dit heel goed. Maar de regels van het spel maken het noodzakelijk dat je moet vergeten wie je werkelijk bent, zodat je gelooft dat dit allemaal ‘echt’ is terwijl je het levensspel speelt. Dat is een essentiële voorwaarde zodat je echte  keuzes moet maken. Anders zou het spel veel te simpel zijn.

Deze wereld is geen realiteit, maar we kunnen er werkelijkheid in ervaren als we daarvoor kiezen.

 

Vragenstellen: oké dus jouw familie en je elite vrienden zijn dus evenzeer gevangen in het aardse rijk als wij dat zijn. Maar waarom zou je dan actief slavernij propageren?

HH: omdat dat een onderdeel is van het contract wat we moeten uitvoeren in dit spel. Om te kunnen ‘winnen’ of beter gezegd om succesvol te kunnen zijn, moeten we zo negatief gepolariseerd zijn als mogelijk. Zelfzuchtig, egoïstisch in het extreme. Geweld, oorlog, haat, hebzucht, controle, slavernij, genocide, martelen, morele achteruitgang, prostitutie, drugs, al deze dingen en meer, dienen ons doel in het Spel. Het verschil tussen ons en jullie is dat wij weten dat we ‘spelen’.  Hoe minder begrip jullie hebben van het spel, en hoe minder jullie je herinneren dat je een ‘speler’ bent , hoe zinlozer het leven wordt. In alle  deze negativiteit geven we jullie  allerlei gereedschappen. Maar jullie zien dat niet.

Het gaat er niet om wat wij doen, maar hoe jullie er op reageren, dat is belangrijk. Wij geven de instrumenten. Jij hebt je vrije wilsbeslissing  hoe je ze gebruikt. Jij moet  je verantwoordelijkheid nemen. Er is er maar EEN van ONS ( van hen en ons)  hier, begrijp dat en dan begrijp je het spel.

 

Vragensteller: wat ik buitengewoon interessant vind is het concept van de Grote eeuw van precessie die uitgesplitst wordt in 5 cyclussen van 5.125 jaar. 3113 BC het begin van onze huidige sub-eeuw was een heel actieve periode. Is de constructie van de stenen monumenten in West-Europa, het midden oosten, en Egypte, in deze tijd gerelateerd aan de herkenning van deze cyclus? Wat was het doel van de Engelse Stone Henge cirkels en  piramides van Egypte? Het zijn vast meer dan markeerpunten van een tijdperk-wisseling. Zij  moeten heel belangrijk zijn geweest. Wat ik graag zou willen weten, waren de bouwers van deze monumenten leden van de slavenpopulatie die trachten te begrijpen hoe het bestaan in elkaar zat, of waren het leden van jullie bloedlijn elites?

HH: ja er is groot belang in deze voorvallen, met betrekking tot de periode waarin ze plaatsvonden. Het Groeps Zielen Complex Ra, was de architect van deze structuren. Ze werden gecreëerd vanuit gedachten. Als iemand begrijpt en inziet dat alles illusie is, of gedachte, dan is men in staat de krachten van gedachten te gebruiken om de illusies te manipuleren. Alle dingen zichtbaar en onzichtbaar, zijn met elkaar verbonden levenskracht energie. Als je eenmaal weet wat de magiër weet dan begrijp je dat het geen magie is, het is een Creatie instrument.

HH: Dank je wel voor je vragen die waren heel diep.

 

Vragensteller.   Het is jouw soort wat de wereld ten gronde richt. Denkend dat je Hoger bent dan iedereen. Als ik jou tegenkwam in het echt leven, dan zou dat geen prettige ontmoeting worden.

HH: je hebt gebrek aan inzicht, om maar niet te spreken van welvoeglijkheid. (beleefdheid) Maar om ‘Hoger’ te kunnen begrijpen, probeer even buiten de box te denken. Als ik over straat loop en jij vliegt boven me in een vliegtuig, maakt dat jou dan beter dan mij?

Nee het maakt je alleen Hoger.

 

Vragensteller: Ik wil je in de hel zien.

HH: Wees voorzichtig met wat je wenst. Alle gedachten en woorden worden creaties.

Vragensteller: Als Jahweh een positieve polariteit wezen is, hoe kan hij dan wraakzuchtig en jaloers zijn?

 

HH: Heeft Jahweh een vrije wil? Denk je over jezelf als een  redelijk positief mens? Kun je desondanks af en toe toch nog wraakzuchtig  en jaloers  zijn? Is Jahweh jou in het groot?

 

Vragensteller: zijn er in de loop van de tijd anderen geweest die claimden Jahweh te zijn?

HH: ja dat is af en toe gebeurd.

 

Vragensteller: Ik zou graag weten hoe wij kunnen kiezen voor het positieve pad: ‘service to others’ het dienen van anderen, in tegenstelling tot het negatieve pad: ‘ service to self’. (egoïsme, eigenbelang)

Is deze aanname correct? Om te kiezen voor het positieve pad, moeten minstens 51 % van onze gedachten en daden gericht zijn op het helpen van anderen. Voor het negatieve pad, minstens 95 % van onze gedachten en daden moeten gericht zijn op onszelf. Tussen beiden ligt de kloof van onverschilligheid.

HH: je aanname klopt helemaal. Dan begrijp je meteen hoe moeilijk het is en hoe hard we moeten werken voor negativiteit. Het vraagt een hoop inzet om 95% negativiteit te bereiken. Tegelijkertijd zou je verbaasd zijn hoeveel mensen op de planeet momenteel dicht bij de 51% positief zijn.

 

Vragensteller: hoe kies je een ‘service to others’ pad? ( dienen van anderen)

HH: wees goed voor jezelf. Koester een oprechte liefde voor het leven en voor ‘Zijn’. Wees  elke dag oprecht dankbaar naar de Creator, voor het feit dat hij jou in het leven heeft gebracht en voor zijn overvloed. Je hebt het overleefd tot hiertoe, nietwaar? Je hebt misschien niet alles wat je wenst, maar je hebt alles wat je nodig hebt, om te kunnen realiseren wat je je hebt voorgenomen toen je hier incarneerde. Wees daar dankbaar voor. Toon erkenning en dankbaarheid aan de Oneindige Creator, voor alles wat zij heeft gedaan en doet voor jou. Het heeft je het cadeau van de levenservaring  gegeven, en het biedt je de Vrije Wil om te beslissen wat je ermee wil doen. Wees opmerkzaam op je gedachten, want ze zijn machtiger en krachtiger dan je je kunt voorstellen.

Als je begint vanuit een gevoel van Liefde voor en dienstbaar zijn aan je Creator, dan zal een leven waarin je dienstbaar bent naar anderen vanzelf ontstaan. Kijk altijd naar mogelijkheden om je medemensen te kunnen helpen. Ondersteun anderen, bemoedig ze. Geef mensen een goed gevoel over zichzelf en druk ze niet naar beneden. Wees een lichtbaken in een donkere wereld.

 

Heeft die oude dame een helpende hand nodig voor haar zware boodschappentas. Hoe behandel je die dakloze die jou vraagt om wat geld voor zijn onderdak? Ooit gehoord van ‘angels in disguise’? Engelen in vermomming? Kijk goed en zie de goddelijke gloed in het hart van elk levend wezen. Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden en zoals je je Creator zou behandelen als hij direct met he zou spreken. Want zoals je het doet voor de ‘minsten der mijnen, zo doe je het naar mij’. De wet van uitstraling en aantrekking. Je gedachten, woorden en daden, keren bij je terug. Ontwikkel en koester een houding van nederige dankbaarheid. Je kunt niet veel verkeerd doen met zo’n houding. De wens om te dienen ( helpen) stroomt vanzelf uit een dankbaar hart.

Vragensteller: als we leven met een ‘service to others’ (anderen helpen) instelling om daarmee eenheid te verdienen met de Oneindige Bron, is dat eigenlijk geen zelfgerichtheid, egoïsme? Hoe maken jullie het onderscheid tussen de negatieve en positieve tegenstelling?

 

HH: Je bent niet anderen aan het dienen, of helpen om eenheid met de Oneindige bron van Alles te verkrijgen. Je helpt anderen omdat je van hen houdt als van jezelf. Anderen zijn een deel van jou. Dat is waarom de wet van aantrekking werkt.  Eerlijk wat je doet naar mij , doe je naar jezelf. Wat je anderen aandoet, doe je jezelf aan. We zijn allemaal Een, in de Oneindige Creatie. Afgescheidenheid is een illusie, omdat je alleen kunt zien dat er is in de 3e dimensie. Je kunt het hele plaatje niet zien.

We bereiken Eenheid met de Oneindige Bron van Alles, als een gevolg van  een opwaartse spiraal van positieve ontwikkeling. We zijn allemaal op de weg terug naar waar we vandaan kwamen. We zijn allemaal op weg  terug naar Huis.

 

Vragensteller: ik begrijp dat het voor alle zielen belangrijk is om het positieve pad te kiezen, om uiteindelijk te kunnen een-worden met de Oneindige Creator. Als dit waar is, wat is dan de rechtvaardiging om dan nu  het negatieve pad te  voor jullie en voor ons?

 

HH: een scherpzinnige vraag. Ja alle zielen leren dat de positieve weg , is de weg die naar Huis leidt. Maar eenmaal  geïncarneerd in de 3e dimensie, blijkt negativiteit een belangrijk instrument te zijn in je leerproces. Het leert je de andere kant kennen. Zoals ik al eerder zei, het is aan jou hoe je de instrumenten gebruikt die wij je aanreiken. Beantwoord je negativiteit met meer negativiteit? Heeft vuur met vuur bestrijden je ooit iets opgeleverd? Of kies je ervoor om negativiteit te zien als het hulpmiddel wat het is, en herken je dat het je een kans biedt?  Ik respecteer je vrije wil en geef je de gelegenheid om hier voor jezelf over na te denken. Wat is die ‘kans’?

Vragensteller: Als de Ene Oneindige Creator Liefde is, betekent dat dan dat het niet uitmaakt of we kiezen voor liefde voor anderen of voor onszelf? Leidt elk pad terug naar de Bron?

HH: In zekere zin heb je gelijk, tot een bepaald punt. Want er is een groot verschil tussen houden van Jezelf en egoïstisch ( zelfzuchtig) zijn. Een heel groot verschil. Als je werkelijk begrijpt en weet  wat het inhoudt om ‘jezelf te kennen en van jezelf te houden’, dan kun je niet anders dan houden van anderen en ze helpen. Er zijn geen ‘anderen’. Als je dat begrijpt in de kern van je Zijn, dan ben je op weg naar Huis, naar de Oneindige Creator, en uiteindelijk terug in Oneindige Eenheid.

Vragen steller:

Ik ben het eens met een heleboel anderen dat uw antwoorden heel erg verglijkbaar zijn met andere bronnen. Ik heb veel gelezen en ook de channelings van Ra en de Cassiopians en anderen.

 

Kunt u de interpretatie van dergelijke channelings uitleggen en of er nog andere bronnen zijn die informatie geven vanuit uw familie?

HH: Ik heb al over Ra gespreken, ik heb nog nooit gehoord van de Cassiopians? Er zijn geen andere bronnen van informatie van mijn familie op dit moment dan deze. Maar het is mogelijk dat er nog een komt, afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen.

 

Mijn algemene beeld van channelings is dat de meerderheid ervan van een heel slechte kwaliteit zijn. Dat is niet noodzakelijk een negatieve opmerking over degenen die ze naar voren brengen. Maar meer een gebrek aan ontvankelijkheid en teveel verstorende elementen. Het is heel ongewoon om een goed stabiel helder en onpartijdig channel te vinden. Het sleutel element van channelen is om in staat te zijn, de filters van je eigen persoonlijke overtuigingen uit te schakelen. Om naar voren te brengen wat er binnenkomt, niet wat jij denkt dat het betekent. Als ik jou zeg bedoel ik de channels in het algemeen. Onthoud altijd dat het om de boodschap gaat niet om de boodschapper. De Ra channelingen zijn heel accuraat. Het zijn de enige channels waarvan ik weet dat ze een heldere boodschap zijn. En zelfs hier is het geen 100 %; ik zou zeggen 85-90 %.

 

Een ander gevaar van channelen is dat je begint met het ontvangen van een positieve entiteit,  als je niet erg goed bent in je onderscheidingsvermogen en  uitermate voorzichtig met je bescherming met het identificeren van een binnenkomende entiteit, dan kun je een negatief channel binnenkrijgen wat zich voordoet als positief en dan jou meer en meer verkeerde informatie geeft daarmee jouw betrouwbaarheid schadend. Degene die je exacte data en tijden geven zijn degenen die je moet vermijden. Positieve entiteiten geven geen datums en tijden.  Negatieve doen dat, om zo een ‘val’ voor je te creëren. Als je een keer in de val bant gestapt om data en tijden  te voorspellen, en ze gebeuren niet dan zijn ‘ze’ erin geslaagd om het licht van jouw boodschap uit te zetten. Want hierna ziet niemand nog betrouwbaarheid in jou.

reacties  0 reacties reageren

Deel 2, De Eindtijd

02-05-2021 15:50

Het interview gaat verder….met Hidden Hand een lid van de illuminatie of Cabal….

 

Vraagsteller: kunt u wat meer uitleggen over de komende ‘harvest’, oogst? Wat betekent dat precies? Is 2012 ‘oogsttijd’? (Dit interview dateert van 2008)

HH: Collectief gezien is de mensheid zich aan het ontwikkelen, jullie worden langzaam aan de wezens die je eigenlijk bent, dat is wat heel lang is tegengehouden. Maar in tegenstelling tot een bevalling het gaat hier niet om de ‘moeder’ of de ‘baby’  die centraal staat maar om het geboorteproces., het ontwikkelen van  ieder zijn eigen bestemming.

 

Dus 21 december 2012 is niet de dag waarop alle lichten uitgaan en alles opeens verandert, zo werkt het niet (dat weten we inmiddels ook 😉) we zijn nu al in het proces van deze transitie, van een wereld stadium naar het volgende. De veranderingen zijn gaande en zullen toenemen naarmate we de cruciale datum naderen.

De 26000 jaar bestaat uit 5 kleinere cyclussen, elk van hen duurt 5.125 jaar. Elke cyclus heeft zijn eigen wereldtijdperk en zijn eigen creatie cyclus. Onze huidige grote cyclus (3113 B.C-2012 A.D) wordt het tijdperk van de vijfde zon genoemd. De vijfde is de synthese van de vier voorgaande tijdperken. Synthese betekent samenvoeging, de tegenstellingen van de voorgaande tijdperken  worden in de synthese opgeheven.  We kwamen deze cyclus binnen op 13 augustus, 3113 BC, in de Maya teksten beschreven als 13.0.0.0.0

 

Maya begrippen voor tijd en tijdperken:

13=baktuns,  de 1e 0 =Katuns, de 2e 0= Tuns, de 3e 0 =Uinals, de 4e 0= Kin

Dag =kin (spreek uit Keen)

Maand van 20 dagen /20 kin = Uinal (spreek uit wee nal)

Jaar van 360 dagen/kin =Tun (spreek uit toon)

20 Jaar/Tuns= K’atun ( spreek uit k’ah toon)

20 K’atuns = Baktun (spreek uit bock toon)

1 Baktun is 5.125 jaar

13.0.0.0.0

 

Elke dag vanaf dat punt berekend door het aantal dagen die zijn voorbijgegaan sinds het kosmische beginpunt. Binnen de 5.125 jaar cyclus, heb je 13 kleinere cycli, genaamd de 13 Baktun telling, of de lange telling.  Elke Baktun cyclus duurt 394 jaar of 144.000 dagen. Elke Baktun heeft zijn eigen historische leeftijd, binnen de grote Creatie Cyclus, met een speciale bestemming voor de evolutie van diegenen die in elke Baktun zijn geïncarneerd.

Planeet aarde en haar bewoners reizen momenteel door de 13e Baktun cyclus, de laatste periode van 1618-2012..2020 ?A.D.

On 13.0.0.0.0 (wat werd verwacht op 21 december 2012 maar door vergissingen van wetenschappers in de telling)  was dat  in werkelijkheid op 21 juni 2020,  toen de zonnewende zon in de melkweg stond direct in de baan van de ‘donkere breuk’ in de Galaxy. Dit vormde een uitlijning tussen het galactische vlak en de meridiaan van de zonnewende. We kwamen daarmee binnen in een letterlijke uitlijning van de kosmische, galactische, zon, en maan posities. Dit is een gebeurtenis die zich langzaam heeft opgebouwd over een periode van duizenden jaren, en die word veroorzaakt door de precessie van de equinoxen. Het is een soort kanteling van de universele tandwielen.  Het kondigt de grote oogst (Harvest) aan en de komst van de ‘Heer van de oogst’. En de planeet zal zijn transformatie naar de 4e dimensie afmaken, de vierde dimensie is de vibratie van liefde.

 

Gedurende deze transformatie zal er een splitsing plaatsvinden in 3en van  de zielen die op aarde wonen. Degenen met een hoofdzakelijk negatieve polariteit zullen ons (de Lucifer zielengroep) vergezellen als we klaar zijn  met  de negatieve of egoïstische oogst. Wij  (Lucifer) creëren een nieuwe 4e dimensie aarde, gebaseerd op de negatieve zelfzuchtige polariteit. Wij moeten  daar ons eigen aandeel in het  negatieve karma  wat we hebben veroorzaakt over de hele aarde uitwerken en in balans brengen. Wanneer we dat hebben gedaan worden we bevrijd en kunnen we opnieuw onze plaats innemen van  ‘zesde dimensie leiders en leraren van wijsheid’ in de Galaxy.

 

Degenen met hoofdzakelijk positieve polariteit (liefde en licht) zullen transformeren (opstijgen) naar een prachtige 4e dimensie aarde, waar jullie zullen beginnen te werken  aan het laten zien en ervaren van liefde en compassie. Het wordt daar een prachtige ‘gouden eeuw’. De vierde dimensie begint je te openen voor je werkelijke kracht als een uniek aspect van de Ene oneindige Creator.  Je zult wonderen verrichten van het type waarvan Jezus zei dat je ze eens ook zou doen en zelfs groter dan deze. Het wordt een magische tijd voor jullie.

 

Voor de meerderheid van de mensen hier op aarde, die we ‘handwarm’ zullen noemen, ( niet  echt positief, niet echt negatief)  jullie zullen een korte extatische  periode ervaren, in nulpunt tijd, waar jullie je volledig één zullen voelen met de Creator, om je een ondersteunende herinnering mee te geven, en je even te laten ervaren wie je werkelijk bent. Voordat de sluier van vergetelheid weer over je heen getrokken wordt, en je wordt getransporteerd naar een andere 3D planeet ( een soort van Aarde replica) om verder te gaan werken aan jezelf en te leren dat het leven hier gaat om het maken van keuzes. Je blijft in deze ‘quarantaine’  geïncarneerd in de 3e dimensie tot de volgende oogst over 26000 jaar. In die tijd zul je moeten bewijzen dat je hebt geleerd om een meer positief mens te zijn. Meer gefocust op het helpen van anderen dan bezig zijn met alleen voor jezelf te kiezen. (egoïstisch te leven) Als je dit hebt geleerd en je kunt het, dan zul je bij de volgende oogst het recht  hebben om als een lid van de Galactische gemeenschap samen met ons  je  broers en zusters van De Ene, aan  de tafel  te zitten van onze galactische verbinding, de confederatie van planeten.

 

Het interview gaat na een dag stilte weer verder.

Vraagsteller: Hoe moet ik het Ra materiaal beoordelen, zit daar waarheid in?

HH: De verschillende boeken van Ra die in omloop zijn, blijkeb behoorlijk accuraat. (Ra is een zielengroep). Het vertelt dat de concepten van de oogst, STO (service to others) en STS  (service to  self) en  intelligente oneindigheid behoorlijk veel overeenkomsten vertonen met wat hij hier allemaal vertelt. Beide  groepen  komen van de zelfde bron (oneindige Creator)  wij  herinneren  ons beiden wie we werkelijk zijn. Hun boodschappen bevatten dezelfde waarheden als die van ons. Het is zo dat de boodschappen van de 6e dimensie zielengroep Ra de meest accurate informatie is die verkrijgbaar is in onze gecontroleerde mainstream circulatie van dit moment (2008)  het is voor 85- 90 % accuraat.

 

Ra is in feite de groep die ik eerder noemde van de buitenaardse entiteiten die de Maya’s  en Atlantis bezocht hebben. Hun en onze zielengroep zijn ongeveer op hetzelfde ontwikkelingsniveau. Allebei 6e dimensie, bijna zevende. We zijn bekend met elkaars werk en vrienden. En net als wij koos Ra voor het pad om onze galactische broeders en zusters te helpen ( jullie en anderen) in plaats van thuis verder te groeien. We bevelen hun werk aan om kennis van te nemen als je  dit allemaal werkelijk wil begrijpen. Hieronder enkele links.

https://www.llresearch.org/library/the_ra_contact/the_ra_contact.aspx?dm

https://www.lawofone.info/

 https://www.amazon.com/Material-Complete-Set-Law-Books/dp/B00494EMVQ

Vraagsteller; hoe zit het  ontvoeringen door aliens. Is dat waar en waarom?

HH:  de meeste van deze zogenaamde ontvoeringen worden uitgevoerd door jullie overheden. Zeker degenen waar  de zogenaamde Greys in zijn betrokken. Maar buiten dat maakt de confederatie soms contact met geïncarneerden die een speciale rol spelen in het ontwakingsproces van anderen in het licht van de komende oogst. Maar dat zijn altijd positieve ervaringen, en degene die dat meemaken voelen zich altijd opgebeurd, en geïnspireerd door het contact.

Dan is er ook de Orion Empire groep. Hun doeleinden om je te bezoeken liggen meer aan de negatieve kant. Zij richten zich vaak op die mensen die jullie ‘lichtwerkers’ noemen. Zij proberen ze uit hun opdracht te halen en angst te verspreiden. Ze zullen je niet fysiek schaden. Hun doel is om je te beperken en je van je pad af te halen. Zij zijn vaak betrokken in psychische aanvallen waar de ‘lichtwerker’ zich niet van bewust is, maar die hen vaak veel energie kost en hen demotiveert.

 

Vraagsteller: Waarom willen jullie een ‘negatieve’ oogst?

HH: Dat is erg ingewikkeld om te verwoorden, en ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg want ik ben al op mijn vingers getikt dat ik teveel heb gezegd. Als we geen negatieve ‘oogst’ hebben, zitten we opnieuw voor een volledige cyclus aan jullie en de aarde vast. Als  deze grote oogst eenmaal is afgerond, dan is ook ons contract met de council van ouderen en onze creator afgerond. Met andere woorden: dan hebben ze onze plicht gedaan, en zijn we vrij om terug te keren naar onze volledige expressie, dat van 6e (bijna 7e) dimensie, Galactische bewakers, en degenen die vol vreugde ten dienste staan van de Oneindige Creator, en voor onze broeders en zusters in onze Galaxy. Maar er is een probleem, hoewel je zou het een probleem kunnen noemen, wij noemen het een uitdaging. Ik zal dat later wat meer in detail uitleggen. Maar in het kort. Wij hebben een heel hoog percentage nodig van mensen die de negatieve polariteit kiezen, om een negatieve oogst te kunnen bereiken. In andere woorden wij moeten egoïstisch en zelfzuchtig zijn in een extreme graad om negatief te kunnen oogsten. Daarom werken we zo hard om zo negatief polariserend te zijn als maar mogelijk is. Als we geen hoog  genoeg negatief percentage creëren, missen we onze kans en dan eindigen we weer met de ‘handwarme’ meerderheid, en dan moeten we nog een cyclus in de 3e dimensie doormaken.

 

Bij een negatieve oogst, kunnen we nog altijd naar de 4e dimensie, alleen zal dat er dan een zijn met een negatieve polariteit. Geen leuke plaats om te zijn. Maar zoals ik al eerder zei, wij als groepsziel hebben  karma gecreëerd, wat we moeten uitwerken voor alle negativiteit die we hebben veroorzaakt op deze planeet. Dit gaan we doen door een cyclus in onze nieuwe 4e dimensie wereld, en dan worden we weer bevrijd om  opnieuw de glorieuze lichtwezens te worden die we in werkelijkheid zijn. We hebben een negatieve oogst nodig om onze 4e dimensie aarde te kunnen scheppen en onze karmische ‘kerfstok’ te kunnen oplossen.

 

Begrijp dus goed: Wij MOETEN negatief zijn. Dat is de reden dat we hier zijn. Het is ons contract en het is altijd bedoeld geweest om jullie te helpen, door  katalysator te zijn. Negatief zijn is heel moeilijk voor ons, niet op een fysiek niveau ( de karakters die we spelen genieten van hun rol, omdat we zo geprogrammeerd zijn) maar op het spirituele niveau is het moeilijk.  Wij hebben de lagere negatieve vibraties al eonen achter ons gelaten. Wij zijn Licht en we zijn Liefde. Het is heel moeilijk voor ons om al deze negativiteit te creëren op spiritueel gebied. Maar we doen het uit liefde voor jullie en het is voor jullie  ultieme hoogste goed. Je zou kunnen zeggen dat het ons offer is wat we brengen, om ons ten dienste te stellen van de Ene oneindige Creator, voor jullie onze broeders en zusters in de Ene.

 

Herinner je dat we allemaal slechts een groot  oud  spel uitspelen hier, een spel waarin  we zijn overeengekomen dat we vergeten wie ze werkelijk zijn, en dat we in het ons dat weer herinneren elkaar weer terugvinden en weten dat we EEN zijn. Dat alles in het leven EEN is.

 

Vraagsteller: Ik moet je corrigeren. The precessie van de equinox kan dit allemaal niet veroorzaken. Het kan niets anders veroorzaken dan de manier waarop wij hier op aarde de kosmos om ons heen waarnemen. Het betreft de schommelingen van de aardassen, maar voor zover ik weet heeft dat geen relatie met andere hemellichamen.

 

HH: vanuit een 3e dimensie perspectief klopt het wat je zegt. Het lijkt zo te zijn. Maar wij kijken niet vanuit een 3e dimensie perspectief. Er is een groter ‘plaatje’ aan het werk wat jullie niet kunnen zien.

 

Vraagsteller: even over onze slavernij hier op aarde. Het lijkt dat u zegt dat als een onderdeel van onze Logos of onder-god Yahweh, we allemaal evenveel verantwoording dragen voor zijn beslissing om jullie hier gevangen te houden op onze derde dimensie planeet aarde. Dat is een interessante gedachte. In dat geval moet onze totale vrijheid ontstaan door een collectieve spirituele inspanning.

 

HH: vanuit een bepaald perspectief is  het wat je zegt waar. Vanuit een 3e dimensie visie, zien jullie jezelf als afgescheiden van alles en iedereen. Vanuit een hoger perspectief, zie je dat dat helemaal niet het geval is. Jullie en jullie Creator zijn Een.  En wat betreft je statement over totale vrijheid, je bent niet verantwoordelijk voor degenen om je heen. Jij en zij zijn ook Een, gezien vanuit een hogere dimensie, maar in deze dimensie ben je hier om aan je zelf te werken. Je bent hier om je te herinneren wie je werkelijk bent en waarom je hier bent. Je bent hier om je de Oneindige Creator te herinneren.  Om de Creator in jezelf te leren kennen, en om te leren om hem te dienen. En om vanuit  je eigen vrije wil te  kiezen om anderen te helpen en  te dienen.  Maar  je moet eerst het ene  doen en dan pas  kan het andere zich ontvouwen.

 

Als je je herinnert wie je bent en je weet het diep van binnen in de kern van je Zijn. Dan weet je en herken je je onzichtbare verbinding met Alles Wat Is. En in dat weten en doen, komen vreugde dankbaarheid en dienen en  helpen spontaan en natuurlijk in je op vanuit een dankbaar hart. Als je werkt aan jezelf, en je leert de Creator ( God, bron) in jouzelf kennen,  wordt anderen  helpen een natuurlijk iets voor jou, daarmee ligt een succesvolle oogst  op je te wachten.

reacties  0 reacties reageren

De Eindtijd, deel 1

01-05-2021 15:45

Het eerste deel van deze vertaling van het interview begint met een introductie van mijzelf en hoe ik wakker werd en bewust en hoe ik daarmee dit interview tegenkwam. Je mag dit uiteraard overslaan. Het eerste deel is niet helemaal letterlijk vertaald, dat is wel het geval in de volgende 4 delen…...

 

Introductie:

Tijdens deze boeiende periode waarin er zoveel speelt en mensen op allerlei manieren tegen elkaar worden uitgespeeld, of moet ik zeggen zich tegen elkaar laten uitspelen? Moet ik steeds denken aan het stuk wat ik in 2008 las op internet, kopieerde en bewaarde, en wat ik met grote regelmaat herlas als ik me weer eens ernstig zorgen maakte over alles wat ik zag gebeuren in de wereld. Dat wat nu gebeurt en waardoor een heleboel mensen wakker zijn geworden, zag ik en met mij nog een aantal mensen al lang van tevoren aankomen. Daarom zijn wij ook minder geschokt of in de war. We hebben ons als het ware wat beter kunnen voorbereiden op deze ‘Storm’. Veel mensen voor wie dit als een donderslag bij heldere hemel kwam zijn nu in paniek en begrijpen niet wat er gebeurt omdat ze vaak heel lang al allerlei signalen niet hebben gezien of hebben genegeerd. Ze luisterden ook niet naar degenen die al lang waarschuwden voor alles wat nu midden in ons blikveld gebeurt. Degenen die toen de signalen al waarnamen werden complotdenkers genoemd.

 

Natuurlijk zal iedereen een keer wakker worden en dat gaat bij de een sneller dan bij de ander. De een is wat meer gehersenspoeld dan de ander. Voor veel mensen is het ook nog steeds onduidelijk wat er nu echt aan het gebeuren is. Ze kijken verbijsterd naar de voorstelling waarvan ze niet wisten dat ze er een kaartje voor hadden gekocht en geloven hun ogen niet.

Er zijn al veel verschillende verklaringen over het internet gegaan, wat de ware reden is waarom dit gebeurt. Het zou zijn om ons allemaal te vaccineren met een chip en tot robot of slaaf te maken. Het is om de mensheid uit te roeien tot een voor de elite hanteerbaar aantal. Het is om een wereldorde neer te zetten, het is om de superrijken rijker te maken. Het is om te voorkomen dat we ons ware potentieel ontdekken Etc etc.

 

Goed ik ga nog een andere verklaring geven, lees het en doe ermee wat u wilt, u hoeft het niet te geloven, doe dat eigenlijk nooit. Lees en denk na en zoek dan uit of er iets van waarheid in zou kunnen zitten. Ik vraag niet van u om mij op mijn woord te geloven. Ga zelf op onderzoek en kijk of er gronden zijn waarop dit waar zou kunnen zijn. Waarom ik denk dat dit het dichtst bij de waarheid komt, is omdat ik al jarenlang onderzoek doe naar alles wat er gaande is in de wereld. Dus ik onderzoek de wereld buiten mezelf. Maar omdat ik ook een binnenwereld heb, net al u, heb ik die ook grondig onderzocht. Door ‘toeval’ kwamen er allerlei dingen op mijn pad, die me daartoe hebben aangezet.  Ik mediteer al heel lang (sinds 1989). Ik volg daartoe de Vipassana methode. Maar ik denk dat de manier waarop je mediteert niet uitmaakt. In de meditaties heb ik mezelf heel diep leren kennen. Al mijn licht en schaduwkanten. Mijn ego en mijn engelen kant. Mijn dromen en mijn angsten. Ik heb prachtige dingen mogen zien in mijn meditaties, terwijl mijn ‘buitenwereld’ op dat moment, hard akelig en meedogenloos was. Waren mijn meditaties onvoorstelbaar mooi en vredig, de ervaringen die ik had in de bovenwereld waren dat zeker niet. Mediteren hielp me de moeilijke tijd overleven. Na jaren mediteren (25 jaar) raakte ik plots in mijn hart. Hoe is dat? Hoe kan dat? Ja dat valt eigenlijk moeilijk te beschrijven. Ik had er al zo vaak over gelezen, maar het lukte mij niet. Ik moest als het ware eerst een barrière van prikkeldraad opruimen, die mijn hart blokkeerde. Dat heb ik op allerlei mogelijke manieren gedaan en ik had de moed dat het ooit zou lukken eigenlijk al opgegeven en toen mocht ik binnen.

 

Vanaf dat moment heb ik de meest ongelofelijke ervaringen gehad in mijn hart. Gesprekken met dieren, met overledenen, vorige levens gezien, reizen door het universum. Met mensen gesproken (met hun ziel) die allemaal een huis hebben in mijn hartwereld. Elk mens die ik ooit in mijn hart heb gesloten heeft een huis in mijn hart. Ook de mensen met wie bv de contacten in de ‘buitenwereld’ zijn verbroken.  En ik heb van dingen   die ik daar zag en leerde vaak bewijzen gekregen in de buiten wereld. Goed als je nu bent afgehaakt omdat dit helemaal idioot klinkt en als een sprookje zoals een mevrouw een paar dagen geleden boos aan me vroeg. ‘Waar haal je die sekte achtige sprookjes vandaan’? Tja iedereen mag dat vinden, iedereen mag het veroordelen. Daar schaadt u mij niet mee, alleen uzelf. Ik nodig iedereen die zo denkt en afweer voelt, om toch even verder te lezen.  Afhaken en, veroordelen kan altijd nog. Niet dat ik daarvan schrik, ik ben mijn hele leven al als een buitenbeentje behandeld. Ik weet inmiddels wie en wat ik echt ben, en dat geeft me zoveel rust dat al deze dingen me meer niet uit balans kunnen halen.

Goed dat stuk tekst uit 2008 is in het Engels, en 60 pagina’s lang’ dus best een stevige ‘boterham’. Maar ik heb inmiddels heel goed geleerd (nadat ik heel vaak heb gefaald) om te weten waar ik op kan vertrouwen. Dit stuk tekst voelt voor mij heel oprecht en authentiek.

 

Het interview en de introductie van Hidden Hand

Het is een interview met een insider’ uit een van de illuminatie families. Hij krijgt de opdracht om het publiek de kans te geven vragen te stellen. En hij benoemt dat als een van de wetten van zijn schepper. Een keer in de zoveel tijd moeten ze ons achter de schermen laten kijken. En hij moet de vragen die gesteld worden dan ook oprecht beantwoorden. Hij stelt zichzelf voor als een lid van de heersende bloedlijn familie, (de bloedlijnen zijn heel belangrijk, ik heb al dingen gelezen waarin wordt gezegd dat de ‘oorlog’ die nu gaande is voornamelijk over de bloedlijnen gaat.)

 

Deze insider bepaalt de regels: namelijk: blijf respectvol, als je mij niet respectvol benadert doe ik dat ook niet met jou. Ik besluit of ik je vraag kan en mag beantwoorden. Sommige dingen mag ik niet openbaar maken. Stel intelligente vragen. Gebruik deze tijd goed. Het interview is uitgesmeerd over een paar dagen. Soms moet hij weg en wordt het gestopt, maar de dag erna gaat het dan verder. De mensen die deelnemen stellen heel goede vragen en het wordt een open en respectvol gesprek. De man die zich HH: Hidden Hand noemt waardeert dat ook.

 

Hij legt uit hoe de top van zijn familie-piramide in elkaar zit.  Hoe de bloedlijnen in elkaar zitten, en de families. Je kunt nooit door huwelijk of wat dan ook in hun familie komen. Alleen door geboorte, en je kunt er ook nooit uit. Hun levens worden door de familie bepaald, ze mogen niet kiezen wat ze gaan doen of met wie ze trouwen. Dat wordt allemaal door de ‘familie’ bepaald. De bloedlijn: de familie heeft geen aards DNA, ze zijn eigenlijk niet ‘menselijk’.  Ze zijn buitenaardse entiteiten. Ze trouwen altijd binnen de bloedlijnen, waarin je de ‘huizen’ hebt. Niemand heeft ooit met deze code gebroken. Ieder lid blijft trouw aan de regels. Men trouwt nooit met buitenstaanders. Ieder lid van de familie wordt opgeleid en getraind in een bepaalde discipline vanaf hun vroegste kindertijd, en er zijn een aantal disciplines:

Leger, overheid, spiritualiteit, wetenschap, onderwijs, leiderschap. Leden van de familie hebben alle sleutelposities in elke tak van deze disciplines wereldwijd. Zo   beheren ze ook de media en het financiële establishment.

Ik hoor je nu al denken ja zie je wel die illuminatie, alles klopt het zijn criminelen, misdadigers. Maar stel je oordeel nog even uit, Want het wordt nog heel interessant.

 

Er zijn codes waarin de leden van de familie elkaar kunnen herkennen.  Bijvoorbeeld de ‘verborgen hand’, foto’s tonen aan  dat Napoleon een insider was. Hij vertelt dan hoe alles werkt, dat je om mensen tot slaaf te maken ze de illusie van vrijheid moet geven. Nu dat weten jullie al (neem ik aan) dan vraagt iemand hoe wordt de timing bepaald om informatie af te geven. Dat moment wordt bepaald door de ‘suprême wereld council’,  en altijd in overeenstemming met de wil van de schepper (dat is ook onze ‘schepper’, dat is de Creator, of  bron of hoe je hem wil noemen)  Hij vertelt  op een vraag dat mensen  inderdaad   door hen worden gezien als ‘vee’ en als ‘collateral’, = bijkomend. En dat we worden heen en weer geschoven als pionnen op een schaakbord. Binnen de familie, doen de meesten jullie geen direct kwaad zegt hij. Het is binnen de Goddelijke afstemming dat wij onze rol in het spel moeten spelen, de rol die we hebben ontvangen van de Creator.

In veel opzichten is het in ons eigen belang dat jullie worden voorbereid op het moment van de oogst (harvest) en dat gebeurt niet precies op de manier die jullie  zelf  verkiezen.

 

De ‘harvest’, het oogsten is de ‘eindtijd’, en dat is dus nu. Hij zegt ook dat die is beschreven in zowat elke spiritueel boek ooit geschreven.

Het gaat erom dat zij de opdracht hebben om ons te verleiden om de negatieve polariteit te kiezen, in alles wat we doen. Hij zegt ook dat de tijd bijna op is.  Degenen die het niet ‘maken’ moeten de cyclus overdoen (minstens de 26000 jaar), in vele levens op deze planeet in 3D.(dit legt hij later wat meer in detail uit.)

Iemand vraagt naar de verlosser, de Messias. Hij zegt, stop met buiten jezelf naar verlossing te zoeken.

 

Dan vertelt hij dat er heersende bloedlijnen waren op aarde lang voordat Jahweh op aarde kwam. Jahweh is een creator, maar niet ‘De’ creator, dat is de ‘Enige eeuwige Creator’, de bron zou je kunnen zijn, de bron van alles. Er zijn andere en hogere goden dan Jahweh, (durf buiten de box te denken over de schepping zegt hij). De namen van heersers die wij kennen zijn niet ‘de’ heersende bloedlijnen? De echte heersers kunnen we niet kennen.

 

Dan vraagt iemand om een bewijs van een gebeurtenis waarvan hij weet dat die gaat gebeuren. Hij noemt dan de aandelenmarkt die zijn gecontroleerde vernietigende werking zal doen. Met bail-outs en rescue pakketten.  In 2008, dus dat klopt wel. Hij vertelt ook dat niet alles vastligt er liggen meerdere scenario’s klaar, die worden bepaald door de tijdlijnen en door wat wij doen. Hij zegt ook dat verkiezingen en partijen illusies zijn, er is maar één partij en die wint altijd en dat is de Familie. Democratie is dus ook een illusie.

Hij zegt ook dat er dramatische veranderingen in de natuur en het klimaat zullen optreden in aanloop naar de oogst-eindtijd.

Hij heeft ook humor, het is niet onaangenaam om zijn uitleg te lezen. Hij voelt ‘goed’. Voor mij.

Iemand vraagt dan, is jouw ‘creator, dezelfde als mijn creator. Dat vindt hij een hele goede vraag. En dan geeft hij een totaal ander scheppingsverhaal dan wat wij kennen. Hij vertelt over de oerbron, de Ene Oneindige Creator, die zich manifesteert uit oneindige intelligentie. Hij zegt in werkelijkheid is de Creator, (de Ene oneindige) een punt van gefocust bewustzijn, of gewaar zijn in oneindige intelligentie. Zij wordt zich van zichzelf bewust en begint te creëren. Dan ontstaat de grote centrale zon, die zich weer opdeelt in kleinere deeltjes die zich ook weer elk kunnen manifesteren als Creators, of centrale zonnen. In andere woorden elke nieuwe creatie is een stapje verder weg van het totale bewust- en gewaar zijn. In het begin was er niet het woord, maar de gedachte. Het woord is de geuite gedachte en manifesteert zich als creatie. Gedachten scheppen en woorden scheppen…Onthoud dat.

Er is eenheid, eenheid is alles wat er is. Oneindige intelligente en oneindige energie zijn Een. De twee zijn een. En in hen is het potentieel voor alle creatie. Deze staat van bewustzijn zou je ‘ZIJN’ of bestaan kunnen noemen.

 

Als gevolg van De eerste ‘wet’ van de Creatie, ontvangt de creator de ‘vrije wil’ om zichzelf te ontdekken en te leren kennen als geïndividualiseerd  oneindig aspect van ‘Het Ene’. Dan krijg je dat scheppingsproces steeds een stapje lager, in elke lagere stap is  steeds minder bewustzijn. Er worden planetaire entiteiten geschapen (zielen, alles is bezield) en die beginnen hun ervaringen in de eerste dichtheid, de eerste dimensie, net als alle andere creaties zijn deze zielen allemaal een uniek deel van ‘De oneindige Ene’.

 

Op het laagste niveau de eerste dimensie is er heel weinig bewustzijn, op de tweede laag de tweede dimensie is de laagste dimensie waarin een menselijke ziel kan incarneren. Daar ontstaat  er een ontwakend bewustzijn van zichzelf, en van afscheiding, daar wordt voor het eerst ‘het zelf’ ervaren als afgescheiden van de ander, van de bron. De eenheid is vergeten. In de derde dimensie begint een verlangen te ontwaken naar het licht en de liefde,  En dat zet zich door in de volgende  dimensies tot en met de 8e  waar dat verlangen naar licht en liefde sterker wordt en uiteindelijk zorgt voor het terugkeren naar de bron, de oneindige Eenheid.

 

Dan legt hij uit dat dat zijn creator ‘wel en niet’ dezelfde is als die van ons. Uiteindelijk komen we allemaal, dus hij ook en ‘de familie’ ook uit de oneindige ‘Eenheid’. Maar we worden niet direct gecreëerd door de oneindige creator, maar door onze eigen ‘onder-god’. Dus hoewel we allemaal een ‘deeltje’ zijn van de oneindige ‘eenheid’. Zijn onze actuele werkelijke scheppers niet hetzelfde. Degene die wij (een groot deel van de mensheid) God of Yahweh noemen, is niet de ene en enige god, hij is een onder-god. Onze creator is degene die jullie ‘Lucifer’ noemen, de lichtdrager en de Morningstar.  Onze creator is niet ‘Satan of de duivel’ zoals hij is neergezet in jullie bijbel en andere geschriften. Lucifer is een groepsziel die zich heeft ontwikkeld tot de 6e dimensie. Wat betekent dat we een hogere status hebben omdat we op hoger ontwikkelings- niveau staan dan Yahweh. Lucifer zou je kunnen zien als een zon of een   lichtgevende ster. Of wanneer je ons terugkeren in de derde dimensie bekijkt zou je ons kunnen waarnemen als engel of lichtwezen.

 

Wanneer een groepsziel complex zich heeft ontwikkeld tot dat niveau, (dat bereik je door vallen en opstaan). Dan is het nog maar een klein sprongetje naar de 8e dimensie, terug naar de bron, terug naar de Eenheid.

 

Hij vertelt verder wij (onze bloedlijnfamilies)  stonden als  groepsziel op het punt om naar  de zevende dimensie te gaan. Maar op dit niveau voor de ‘harvest’, de oogst ( eindtijd) moesten we beslissen of om verder te ontwikkelen of om anderen in lagere dimensies te helpen met hun evolutie, door onze kennis en wijsheid door te geven, wanneer die anderen dat wensen. Wij besloten om onze  galactische broeders en zusters  in lager dimensies te helpen. We werden uitgenodigd om een uitdagende taak op ons te nemen, door de council of Elders (de raad van oudsten) die werken als de bewakers van dit heelal vanuit hun 8e dimensionale hoofdkwartier op de planeet Saturnus.

 

Yahweh, had de bewoners van zijn planeet geen vrije wil gegeven . Dat was zijn recht vanuit zijn status. Vrije wil is de manier om jezelf te ontdekken, te leren kennen.  Voor degenen die incarneerden  op deze planeet was dus erg weinig vooruitgang te bespeuren. Om die reden werd onze hulp ingeroepen, als Lucifer zielengroep. De opdracht werd gegeven door de Raad van oudsten. Dus we ‘vielen’ terug naar een plek waar we met hard werken en focussen, weer in staat waren een materiele versie van onszelf neer te zetten in 3D.

 

Yahweh had ermee ingestemd, eigenlijk had hij zelf om hulp gevraagd aan de Raad van oudsten om onze kennis en wijsheid in te zetten die wij vergaard hebben in al onze transformaties. Omdat er geen vrije wil was op aarde was er ook geen dualiteit (polariteit) en dus niets om tussen te kiezen. Net zoals in de bijbel staat het was een paradijsje. Maar de wezens die daar incarneerden hadden geen mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dus er was weinig hoop dat ze ooit op eigen kracht de weg terug naar Eenheid zouden vinden. Yahweh was gelukkig met zijn eigen kleine paradijsje. Maar het was in feite een prachtige gevangenis. Met Yahweh als dictator.

Zonder  de tegenstellingen, die voortkomen uit de vrije wil, is er alleen eenheid van licht en liefde, maar geen mogelijkheid om iets anders te ervaren. Dus we moesten voor een verandering zorgen die polariteit teweeg zou brengen.  Yahweh stemde in met het inbrengen van de vrije wil. Hij was ervan overtuigd dat zijn gelukkige mensjes helemaal geen behoefte aan keuzes had  en dat ze voor zijn paradijs zouden kiezen. Dus toen hij hen ‘de boom van goed en kwaad’ toonde ( die niet echt bestond, het is een metafoor voor de kennis van de tegenstellingen, positief of negatief) Yahweh nam de mensen  mee naar zijn tuin en vertelde hen dat ze alles mochten doen, behalve dat ene ding. En daarmee creëerde hij in hen de wens om juist datgene te doen wat ze niet mochten doen. Hij gaf hen daarmee een keuze.  Ze kozen ervoor de kennis van de tegenstellingen aan den lijve te ervaren, en vielen daarmee uit hun onwetend onbewuste paradijs en de rest is geschiedenis..

 

Omdat Yahweh had verwacht dat zijn ‘kinderen ‘ hem zouden blijven gehoorzamen ook al was er nu vrije wil, wat ze niet deden, werd hij boos, woedend. Zoals hij zelf beschrijft in zijn geschriften, werd hij een jaloerse  en wraakzuchtige god. (dat is een van de vele verwarrende dingen in de bijbel, want een god die alleen liefde is, kan niet boos zijn, maar een onder-god wel, want dat is niet de Oneindige Ene…).Wij als zielengroep Lucifer hadden al toegezegd om een paar cyclussen te blijven om de katalysator te zijn die het proces op gang brengt,  namelijk door de mensen  de negatieve mogelijkheden aan te bieden. Of zoals jullie het noemen het ‘kwaad’. Nu de vrije wil er eenmaal was kon Jahweh het niet meer ongedaan maken en wij moesten blijven om de polariteit te blijven stimuleren. Yahweh  in zijn woede sloot ons echter in  binnen de astrale velden van de aarde. Wat erg onaangenaam is voor iemand van ons ontwikkelingsniveau.  We konden niet meer weg. De raad van oudsten gaven ons de keuze om bevrijd te worden, tegen Yahweh’s wil. Maar dan werd ons contract om de planeet te dienen verbroken. Of  we konden kiezen om ons contract uit te dienen en de ‘wraak’ van Jahweh te verdragen. We kozen om te blijven en als karmisch gevolg van de ‘lockdown’ door Yahweh kregen wij het recht om te heersen over Yahweh’s mensen gedurende onze  fysieke incarnaties tijdens onze periode op aarde. Dat recht werd ons gegeven door de supreme wereld council.

 

Maar laat ons duidelijk zijn over een belangrijk ding. Dit hele gebeuren waarin we incarneren in fysieke levens, is een ingewikkeld  en vakkundig in elkaar gezet spel waarin de Ene oneindige Creator het spel speelt dat hij vergeet wie hij is, op zo’n manier dat hij al spelend leert zichzelf weer te herinneren en terwijl hij dat doet zichzelf kan  leren kennen en ervaren als Creator. Dat alles via ons kleine individuele sprankeltjes van het ‘ Al Dat Is’. Achteraf na de ‘voorstelling’ en tussen de levens door zijn we – wij en jullie, wij allemaal, dikke vrienden met elkaar. Daar zijn we  broeders en zusters in ‘de Ene’.

 

Tussen de levens door hebben we enorm veel plezier over onze rollen die we hebben gespeeld in ‘het spel’, en dan kijken we uit  en bereiden ons  samen voor op de  volgende afleveringen van het spel.

 

Ik hoop dat jullie in het bovenstaande ook een beeld hebben gekregen van onze interpretatie van goed en kwaad.

De vraag die de volgende persoon stelt is: kun je wat meer uitleggen over de ‘harvest, de oogst? Iemand vraagt dan is 21 December 2012 de dag van de oogst.

Hij antwoordt met te zeggen dat op die dag inderdaad de Lord of the harvest terugkeert. De heer van de oogst, Je kent hem misschien als Nibiru. Lees de Maya voorspellingen voor meer details over hoe de galactische en universele cyclussen werken.  ( de mensen die de Maya kalender vertaalden hebben  blijkbaar iets over het hooft gezien, want de planetaire uitlijning die erin beschreven staat vond plaats op 21 juni 2020) De ‘reizigers’ die hen die informatie gaven, waren dezelfde die Atlantis bezochten. De Maya’s  kozen ervoor om met die informatie te creëren vanuit de positieve vibratie van de tegenstellingen en de Atlantianen kozen ervoor om dat te doen vanuit de negatieve pool.

 

Er is een vraag naar de Gnostieke teksten en hij antwoord daarop dat er veel waarheid is in deze teksten maar er zijn ook vergissingen.  De informatie is niet puur het is door veel filters gegaan.

 

Jullie zijn inderdaad Goddelijke zielen, jullie zijn sprankeltjes of zaadjes van de Ene Oneindige Creator. Jullie zijn het leven zelf (licht) je herinnerend en lerend wie jullie werkelijk zijn, ( wij zijn hier gekomen om jullie  hierbij te helpen) en ja op dit moment zitten jullie in ‘quarantaine ‘op deze planeet die jullie aarde noemen. Je mag daar jullie  creator Yahweh voor  bedanken. Jullie zijn de nakomelingen van Yahweh, of de individuaties van zijn zielengroep. Jullie zijn in feite Yahweh. Het karmische effect van het feit dat hij ons heeft ingesloten in de aardse atmosfeer heeft ook impact op jullie. Meer kan ik hier niet over zeggen want dan schaad ik de ‘’Wet van Verwarring.  De rest moet je zelf onderzoeken en uitwerken voor jezelf.

 

Nu over de oogsttijd, jullie planeet gehoorzaamt aan de wetten van de creatie van fr Galactische Logos.  De Galaxy loopt in tijdcycli, bekend als de precessie van de Equinox. Day betreft een cyclus van 26000 jaar (ongeveer) aarde gaat dan door de twaalf tekens van de dierenriem en dat duurt ongeveer 2.152 jaar. Elk van deze astrologische omwentelingen representeren een maand van het Grote Kosmische Jaar. Deze Maya cyclus correspondeert ook met een 26000 jarige relatie van de zon die in baan komt met Alcyon, de centrale ster van de zeven zusters Pleiadische constellatie. Het eind van deze cyclus betekent een ‘oogst, een nieuwe wereld, en een nieuwe creatie. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is de tijd van de grote oogst.  Kleinere cycli hebben ook een oogst maar dan gaat het leven op aarde door ‘als normaal’. Grote Cycli betekenen een grote oogst en dat betekent het einde van het huidige leven in de derde dimensie. Zie het al een soort van een kosmische reiniging terwijl de planeet rust neemt en zichzelf herstelt.

 

Als deze levens-cyclus eindigt: zal alles sterven, en alles zal nieuw gemaakt worden.

reacties  0 reacties reageren