De Katharen

17-05-2021 16:51

Afgelopen weken, hebben we natuurlijk de ontwikkelingen van alles om ons heen, gevolgd maar met gepaste afstand. Dat wil zeggen, we wonen in het paradijs, we hebben een heerlijk huis, we doen eigenlijk bijna alles wat we graag doen. En hebben het dus (nog steeds) een stuk gemakkelijker dan mensen met een baan met kinderen of familieleden in verzorgingstehuizen. Daardoor kunnen we ook wat gemakkelijker bij onze eigen energie blijven.

Ja ik weet het, we zijn bevoorrecht. Nu is het ook wel zo dat daar heel wat aan is voorafgegaan. We zijn hier niet zomaar gekomen.   Je mag ook wel stellen dat we beiden al zoveel stormen hebben doorstaan dat we deze storm nog niet in die heftigheid hoeven mee te maken.

Natuurlijk weten ook wij niet wat de toekomst ons zal brengen, we blijven ons informeren, en doen ook alles om onze trilling hoog te houden. We zitten als het ware wel op de trein die voortdendert richting hogere dimensie.

 

Toch ontkom ik er niet aan om af en toe een blik te werpen in de geschiedenis en dan wel de geschiedenis die gelijkenis vertoont met de huidige tijd. Alle dingen die gebeuren, het net van regels en verboden, wat zo stapje voor stapje om ons heen wordt dichtgetrokken. De volgzaamheid en braafheid van de meeste mensen.

Gisteren werd mijn blik getrokken door mijn boeken over de katharen. Ik heb iets met de Katharen, altijd al gehad, en heb er inmiddels ook veel over gelezen. De boeken van de twee Belgische onderzoekers, Yves Vanbuyten en Willy Vanderzepen. Maar ook de boeken van Bram Moerland.  Het teruglezen van heel veel feiten van die hele periode van onderdrukking vervolging en genocide, raakte me diep.

Maar eerst iets over de Katharen, er bestaan nog steeds mensen die denken dat deze mensen slecht waren, ‘ketter’ is een beladen woord vol afwijzing, en vol negativiteit. Het heeft dezelfde connotatie als  het woord ‘complotdenker’. Niemand wil geassocieerd worden met het woord complotdenker, en ook niet met het woord ketter. Wat is dat voor macht van het woord waarmee je met een streek van een pen of een uitspraak op tv  een hele bevolkingsgroep in een kwaad daglicht kunt stellen.

Ik ga maar niet terug naar de jaren vlak voor de tweede wereldoorlog, waar  iets vergelijkbaars gebeurde. Goed de naam ketter heeft dus eeuwen na dato nog altijd die negatieve connotatie. Een ketter wil niemand zijn, een kathaar echter, dat is iets anders. Katharen waren mensen die een puur oprecht geloof aanhingen, die zich afwendden van de verziekte materialistische machtsstructuur van de katholieke kerk van Rome. Het waren mensen die trachten door oprecht eenvoudig en eerlijk te leven, een beter mens te zijn. De geboden die zij navolgden weken niet eens zoveel af van de 10 geboden zoals wij die kennen.  Het enige verschil was, dat zij er echt streng naar leefden. Er waren natuurlijk een paar significante verschillen tussen de basisbeginselen van het geloof van de katharen en de katholieke kerk.

En ook daarin zie je overeenkomsten met de huidige situatie.

De kerk betoogde dat de mens zondig was geboren door de erfzonde, en zondeval. De katharen zeiden de mens is zichzelf en zijn ware aard vergeten.

De kerk: zei jezus is de zoon van God die boet met zijn lijden aan het kruis voor de zonden van de mensheid. De katharen: Jezus een boodschapper namens god, hij roept de mens op zichzelf te herinneren.

De kerk: Jahweh is dezelfde als de vader van Jezus. De Katharen: De vader van Jezus is een God van Liefde. Jahweh is de heer van het kwaad.

De kerk: middel tot verlossing, geloof en lidmaatschap kerk, geen zelfverlossing. De katharen: keus voor de liefde, zichzelf herinneren, zelfverlossing.

De kerk; Hoogste autoriteit: kerk, paus, bisschop , priester. De katharen, hoogste autoriteit; eigen geweten, God.

Kerk; vrouw, verworpen door de zondeval, Katharen: vrouw; gelijkwaardig aan de man.

Katharen hebben veel overeenkomsten met wat men noemt de gnostici. De Kerk streed dus vooral tegen de gnosis. Tijdens het concilie van Nicea, werden een aantal zaken die eerder nog ruimte voor andere opvattingen liet, vastgelegd als de enige ware leer en onbetwistbaar. Er was maar één God en  één leer, en   één vertegenwoordiger en intermediair  van God namelijk de kerk als afgezant daarvan dus de paus en de bisschoppen en priesters. De kerk van Rome werd de behoeder van die ene zaligmakende waarheid. En daarmee begon het buitensluiten van andersdenkenden. Het begrip ketterij is alleen zinvol tegenover een veronderstelde absolute waarheid. Dus na deze vastgelegde opvattingen  van Irenaeus die daarin werd gesteund door de Romeinse keizer Constantijn  begon het. Deze drong aan op het concilie van Nicea.  Daar begon het verbond tussen kerk en staat, wat tot op heden nog altijd bestaat, zij het in de coulissen.

Sindsdien   werd iedereen die niet in de absolute waarheid  van de kerk geloofde een ketter. En dan met name de gnostici. Daar werd zeer heftig tegen opgetreden, dat omdat de denkwijze van de gnosis, populair was.,

 

Daar begon  de ‘oorlog’ tegen de andersdenkenden, men trachtte hen  over  te halen terug te keren naar de ‘moederkerk’, wat de meeste gnostici (katharen) niet deden. Vergelijk het met de gekochte popsterren, acteurs, zangers, die zich laten gebruiken  (Youp van t Hek en nog vele anderen) door de eveneens omgekochte journalisten en  media van  nu om  iedereen die anders denkt,  zwart te maken en de anderen ervan te overtuigen dat degenen die anders durven denken, zelf durven denken. Niet deugen, gek zijn, etc etc.

Toen had men nog geen media en deed men dat  via prediking van de Dominicanen om het ‘zelf-denken’ op te geven en gewoon naar ‘het gezag’ te luisteren. In het begin ging dat nog met een zekere openheid en vrijheid en gemoedelijk. Dat gold zowel bij de katharen als nu. Het gemoedelijke verdween stukje bij beetje toen ze geen succes hadden. Het gemoedelijke is ook nu aan het verdwijnen. De houders van de ‘enige echte’ waarheid, dulden geen tegenspraak. En worden steeds grimmiger in hun acties tegen deze mensen.

 

Toen de kerkleiders en het gezag van Rome nauwelijks mensen wist terug te halen naar de kerk, integendeel steeds meer mensen sloten zich aan bij de katharen, werden de maatregelen strenger en heviger. Eerst kwamen allerlei wetten, die voor de gewone burger golden, en die enorme inperkingen inhielden voor de burgers. Hoe herkenbaar.

De kerk probeerde ook wel om hun imago te verbeteren want de katharen hadden natuurlijk echt een punt. De kerk was verloederd. Dus in de elfde en twaalfde eeuw probeerden abten en pausen de verloedering  tegen te gaan. Onwaardige priesters moest het werken onmogelijk gemaakt worden. Verkoop van priesterambten (simonie) en het priesterhuwelijk werden verboden. Ook vochten de pausen met keizers en koningen over het benoemingsrecht van kerkelijke leiders. Nieuwe kloosterordes als de Cisterciënzers of Dominicanen stelden strengere eisen aan hun leden.

Aan gewone mensen legde de kerk nieuwe eisen op rond de kinderdoop, huwelijkswetgeving en biecht. Andersdenkenden voelden de harde hand – wie zich niet bekeren wilde moest maar voelen- desnoods op de brandstapel. Het vierde Lateraanse concilie van 1215 zou een hoogtepunt vormen in de pogingen om de rijen gesloten, de leer zuiver en de gelovigen in het gelid te krijgen.

Toch lukte het niet om de opkomende afvalligheid helemaal de wind uit de zeilen te nemen. Vanaf het jaar 1000 zouden  de zogenaamde ketterijen de kop op steken,( je zou kunnen zeggen dat dat ook complotdenkers waren die zagen dat er van alles niet klopte)  waaronder vanaf 1163 de Katharen. Zelf noemden deze zich ‘goede mensen’ of ‘ware christenen’, de naam ‘Katharen’ was Grieks voor ‘zuiveren’. Deze nieuwe ketters zouden de sacramenten afwijzen, veel kritiek op de kerk hebben en verschrikkelijke dingen leren, dat werd over hen gezegd, bij gebrek aan media zoals wij die kennen werd dat gepredikt van de kansels.    En omdat de burgers weinig mogelijkheden hadden om te onderzoeken of al deze beweringen wel klopten, namen ze al snel aan dat het inderdaad slechte mensen waren.  Dus nam de vijandigheid jegens hen snel toe.

 

Vergelijk het met nu, eerst de vijandigheid die werd en wordt aangepraat op tv, in kranten, op social media,  jegens mensen die de maatregelen niet serieus nemen, geen mondkapje willen dragen, de afstand niet respecteren. Berichten delen waarin artsen vertellen hoe het werkelijk zit met virus en vaccin. Die daarop overal worden geboycot, het spreekrecht ontnomen – websites die uit de lucht worden gehaald, mensen op FB en Linked-in die in de ban worden gedaan, accounts verwijderd, enzovoort. Artsen die hun beroep niet meer mogen uitoefenen omdat ze vertellen dat het allemaal op leugens is gebaseerd. Medicijnen die werken die niet mogen worden gegeven. Etc etc. Nu draait het eropuit dat degenen die het vaccin weigeren zullen worden weggezet als vijanden van het volk. Degenen die anderen in gevaar brengen door hun halsstarrigheid. En net als toen gelooft het onwetende onbewuste volk wat hen wordt verteld. En langzaam aan worden de maatregelen steeds strenger. Ook toen ging dat zo. Wat dat aangaat zijn de machten achter de schermen helemaal niet creatief. Hun eeuwenoude methoden opgeleukt met wat technologie worden steeds opnieuw toegepast.

 

Rond de katharen werden verhalen verzonnen die als waarheid werden rondgestrooid en de simpele mens van die tijd, ongeletterd, niet in staat om te lezen en te schrijven geloofde deze verhalen. Zij waren afhankelijk van degenen die  wel konden lezen en schrijven, en dat waren degenen die de kloosterscholen hadden bezocht. Dus degenen die ontwikkeld waren volgens de leer  en opvattingen van de kerk.

Volgens de invloedrijke abt Bernardus van Clairvaux zouden Katharen zich door demonen laten inspireren; hun angst voor huwelijk, vlees en onreinheid vond hij bedenkelijk, want had de Goede God al die dingen niet aan de mens gegeven? De Duitse abdis Hildegard van Bingen riep op de Katharen uit de kerk te verwijderen. In het Rijnland, Reims en in Vlaanderen slaagde de kerk erin ketters onschadelijk te maken, maar in Occitanië lukte dat niet. De vervolging, eerst nog vrij zachtzinnig, escaleerde: na de moord op de pauselijke afgezant in 1208 kregen de Katharen de wacht aangezegd en verdwenen ze uit de geschiedenis, al zou het nog zeker honderd jaar duren voor de laatste priesters (perfecti) in de verre achterlanden van zuidelijk Frankrijk onschadelijk waren gemaakt. Tot zover het historische verhaal.

In werkelijkheid is de moord op de pauselijke afgezant gepleegd nadat deze de graaf van Toulouse heel diep  had beledigd. Maar er is geen bewijs geleverd dat de moord is gepleegd door de graaf of zijn mensen. Het  werd gebruikt als een excuus om de oorlog met alle middelen tegen de katharen te openen.

Ik ga u niet alles vertellen wat u zelf in de boeiende boeken kunt lezen. Maar ik haal deze stukken aan om de vergelijking met de hedendaagse tactieken te laten zien. Er zijn hele vreemde dingen gaande, het woord discriminatie heeft een zeer beladen klank gekregen. Het wordt voor van alles en nog wat uit de kast gehaald, maar alleen als het past in de kraam van de machthebbers.

Andersdenkenden  of mensen die  niet  het door de machthebbers opgedrongen linkse ‘geloof’ aanhangen mag je echter beledigen discrimineren, en dat wordt in de media aangewakkerd ( zie Jinek)  Youp van het Hek krijgt veel bijval met zijn conference waarin hij het woord Wappies lanceert. Wappies voor mensen die zelf durven denken en dat openlijk durven doen. Mensen gebruiken het woord complotdenker tegen iedereen die het niet met het huidige beleid eens is. Ook mensen die ik ken,  inmiddels vind ik het een geuzennaam, maar eigenlijk is het uitermate beledigend. Ik kan alles wat ik heb onderzocht aantonen, met bewijsmateriaal.  Dat geldt voor de meeste complotdenkers. De mensen die alles volgzaam opvolgen vinden het waarschijnlijk ook geen compliment om ‘domme schapen’ genoemd te worden. Ik bedien me dan ook niet van zulke scheldnamen.

Het niveau van innerlijke beschaving toont zich nu meer dan ooit. Beschaving is bij veel mensen slechts een laagje vernis over een heel lelijke veroordelende maar vooral bange binnenkant. Mensen die echt beschaafd zijn, zijn dat van binnen en van buiten. Die schelden niet en discrimineren niet. Wegen hun woorden af, denken na voor ze iets afwijzen of beweren.

Want de macht van de angst, is de macht van de duisternis. (Nag Hammadi geschriften IIIs)

 

In die zin is er ook weer een treffende gelijkenis met de tijd van de katharen. Zij werden vervolgd, gemarteld, op een afschuwelijke manier behandeld. Zij bleven altijd trouw aan hun innerlijke gids en hun beloftes. Zij verraadden niemand, beledigden niemand, zwoeren geen meineden, en waren zelfs eerlijk tegen hun inquisiteurs. Hun niveau van innerlijke beschaving tref je nu aan bij veel Wappies en complotdenkers. En dat is iets om trots op te zijn.

 

De geboden of beloftes van een kathaar waren de volgende:

  • Geen doodslag of moord en zelfs geen goedkeuring daarvan.
  • Geen overspel of bezoedeling
  • Geen diefstal of oneerlijkheid
  • Geen leugens of valse getuigenissen
  • Geen eden zweren
  • Geen godslasteringen, geen vervloekingen
  • Het onderhouden bewaken en bezitten van alle geboden der levenswet en het mijden van zonden

Deze regels werden streng gehanteerd, omdat men zichzelf beschouwde als de ware christenen en ‘ledematen’ van Christus.

Uiteindelijk leidde het beleid van de RK kerk, ertoe dat bijna alle katharen verbrand waren op brandstapels. Ook in de buurt waar ik woon, de Lot et Garonne zijn er velen verbrand. Degenen die niet bestand waren tegen de folteringen bekeerden zich soms in naam, hoewel dat er weinig waren.

En toen de belegering van Montsegur op zijn einde liep er verbleven daar nog  zo’n 200 mensen, waarvan een deel parfaits waren en een deel faitdits en croyants. Honger, gebrek aan water en steeds heviger aanvallen met katapulten met stenen,  brachten de katharen die zich niet meer in staat voelden om het vol te houden, tot overgave.

 

Ze bedongen dat de faitdits  en croyants en croyantes ongehinderd de berg af konden, en  de parfaits zouden zich daarna overgeven. De parfaits deelden hun bezittingen uit aan degenen die hen verdedigd hadden. Want ze wisten wat er ging komen. Toch waren er ook nog 20 mensen die zich nog tot parfait lieten wijden. Die hadden kunnen ontkomen  aan de brandstapel  maar verkozen dat niet.

Toen de parfaits zich overgaven, konden ze nog steeds kiezen om hun kathaarse overtuiging af te zweren dat deden ze echter niet. Ze liepen zingend de berg af, en werden beneden gekomen direct op de daar opgestelde brandstapels gezet en verbrand. De weiden waar de brandstapels stonden zijn er nog en de bordjes geven aan waar het was.

Het zag er naar uit dat de  macht van de angst had gewonnen van de leer van de vrijheid. Maar was dat wel zo? In het koninkrijk waar de katharen in geloofden gelden andere regels:

  • Wie zijn angst overwint is vrij.
  • Wie vrij is, is onoverwinnelijk
  • We die angst voor de brandstapel overwint is sterker dan wie een burcht inneemt.

En omdat ik zoveel paralellen zie met de huidige toestand. Voel ik dat wij de wijsheid van de katharen zeer ter harte mogen nemen.

Als wij onze angst overwinnen  ( voor wat dan ook ) zijn we vrij, als we vrij zijn, zijn we onoverwinnelijk.

Want angst is de macht van de duisternis…

reacties  0 reacties reageren